Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x FP2

Släppt: 2016-12-16

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Nytt: Dynamiskt urval – Global attribute filter

Ett nytt attributfilter har introducerats med möjlighet att filtrera fram objekt av olika objekttyper. Globala attribut som stöds i filtreringar är objektnamn, befintligt eller projekterat objekt samt medium. Om aktiviteter och/eller område har valts görs filtreringen utifrån dessa förutsättningar.

Förbättrat: Aktivitetsmallar

När en aktivitet skapas, kommer senaste använda mallen användas. Den står också tydligt vilken mall som används.

Klicka på mallar om en annan mall ska användas

Förbättrat: Spara mall

När en aktivitetsmall sparas så tas inte längre den överordnade aktiviteten med som standard vilket gör att mallen blir mer generell. Det går fortfarande att tilldela överordnad aktivitet manuellt

Nytt: N> Inställningar > Fönster Möjlighet att sätta på/stänga av LOD, Level of Detail, (detaljnivå). LOD är som standard avstängt. Aktivera om du upplever prestandaproblem när nu rör dig i ett 3D-fönster som innehåller stora geografiska områden. Funktionen förenklar geometrier för att spara minne. Ju närmare ett objekt man kommer desto fler trianglar visas.

Förbättrat: Hem > Avstånd och Area

Snap-funktionen är förbättrat så att objektet som man snapar mot markeras. Exemplen under visar hur snap på olika geometrier visas.

Snap till linje:

Snap till yta:

Visa

Rättat: Visa > Planpresentation

När en egendefinierar visningsstil lagrades på aktiviteten kunde inte planpresentationen öppnas.

Import/Export

Nytt: Möjlighet att importera filer från Trimble Connect.

Välj filerna från tillgängligt Trimble Connectprojekt som ska importeras. Du behöver ett abonnemang för Trimble Connect för att kunna spara filen. Se Trimble Connect för mer information.

Nytt: Möjlighet att exportera Quadrimodellen till Trimble Connect om du har ett abonnemang.

Välj objekt och önskat filformat att exportera till samt välj Anslutningar. Du behöver ett abonnemang för Trimble Connect för att kunna spara filen. Se Trimble Connect för mer information.

Förbättrat: Export > DWG

Urvalet för planpresentation är förbättrat genom att ett sökfält har lagts till.

Det finns nu också möjlighet att klippa enkla geometrier utifrån en vald gränslinje. Punkter, linjer och polygoner kan klippas. Gränsen ska vara en polygon eller sluten polyline. Endast valda objekt som ligger innanför vald gränslinje kommer ritas till dwg-filen. Geometrier som korsar linjen kommer klippas i korsningspunkten.

Modellering

Nytt: Svep - Automatisk svepning

I Svep > Inställningar är det nu möjligt att utifrån objektets attribut styra vilken form, höjd/diameter, bredd och tjocklek som ska användas vid svepningen

Nytt: Geometrikontroll

Läs mer om funktionerna här. (svensk översättning kommer snart)

Förbättrat: Markformning

Ny hjälppanel som förklarar lite mer om hur arbetsgången är för respektive verktyg.

Vald ekvidistans visas nu på ikonen

Val M för höjdlinjer låter dig välja ett linjeobjekt i modellen. Klicka på start- och slutpunkt för linjen du vill använda som höjdlinje

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Generellt

Nytt: Om det finns fel eller allvarliga fel i tvärsektionsberäkningen eller på konverteringsregeln (felkod -108) sparas inte resultatet till Quadri som standard. Det går att överstyra inställningen genom att kryssa i rutan “Ignorera fel”

Förbättrat: Värdering av när vägmodellen behöver beräknas om när man trycker på “Slutför”

Borttaget: Möjligheten att ta fram mängdrapporter på en del utav vägmodellen är borttaget då det gav felaktiga mängder i start- och slutsektion. Önskas mängder för en enbart en del av vägmodellen kan man ändra vägmodellens utsträckning istället.

Rättat: Vägmodellen slutade att fungera vid export av trådmodell för datorer med Windows 10. Det är nu rättat.

Rättat: Import av IND-filer med å,ä,ö i filsökvägen fungerar återigen som den ska

Linjekonstruktion

Rättat: Flera användare har haft problem med kombinationen Linjekonstruktion och Chaos Func. Detta är nu åtgärdat.

Nytt: Möjlighet att spara flera vertikalgeometrier som hjälplinjer direkt från aktiv profil. Det kompletterar dagens möjlighet med hjälplinjer från linjer/polylines.

Rättat: Förkortning av horisontalgeometrin kunde påverka vertikalgeometrin i slutet av linjen.

Rättat: Bågtypen “Lång” eller “Kort” blev i vissa tillfällen fel vid små radier när “Välj vinkelspekts”.

Rättat: Föreslå segmentering kunde bli fel när det var Linje-Linje kombinationer i geometrin

Förbättrat: Vid vissa tillfällen blev inte reservationen av linjer korrekt utfört i serverprojekt. En extra kontroll har lagts in och ett felmeddelande visas vid behov.

Rättat: Kopiera och offset av linje gav fel radier

Skevnings- och breddökningsberäkning

Rättat: Bruten stödremsa kunde ge fel beräkningsresultat

Rättat: Kriterier för meddelande om underskriden minimiradie er nu återigen korrekt

Ändra sektionering

Rättat: Funktionen gav dubbel angivelse för vilken utsträckning överbyggnaden är giltig

Vägytsbeskrivningen

Nytt: Möjligt att ange om avgränsning är bro, tunnel eller stödmur

Förbättrat: Om dubbla avbrott läggs in direkt efter varandra i vägytsbeskrivningen så plockas det ena bort automatiskt för att skapa ordning och reda.

Rättat: Rehabiliteringsfunktionen gav fel resultat när existerande vägkanter korsade ytor för kantsten

Borttaget: Kryssrutan för “Alltid spara resultat” i vägmodellens inställningar är borttagen och funktionen återfinns direkt på ribbonfliken för vägmodellen och heter numer “Ignorera fel”

Siktanalys

Rättat: Alla siktlinjer blev röda pga ett fel som styr resultatet.

Utritning till CAD

Förbättrat: Bättra anpassning av förhandsvisning för urvalet för längdprofilen.

Rättat: Vid väldigt tätat beräkningsintervall blev inte alltid tvärsektionen utritade

Rättat: Uppdatering av tvärsektioner klippte inte terräng och underytor på rätt sätt.

Rättat: Utritning av vägmodeller som innehöll externa modeller.

Nytt/Förbättrat/Rättat: Funktionen “Rita höjder” i “Rita vägmodell” har fått ny funktionalitet och är generellt förbättrat för att kunna ersätta dagens separata funktion “Rita plushöjder från Vägmodell”. Utritning med ByLayer och färg som angivits på lagret blir nu rätt.

 
 

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Markformning

Ny hjälppanel som förklarar lite mer om hur arbetsgången är för respektive verktyg.

Vald ekvidistans visas nu på ikonen

Val M för höjdlinjer låter dig välja ett linjeobjekt i modellen. Klicka på start- och slutpunkt för linjen du vill använda som höjdlinje

 
 
 
 
 

Version 20.00 FP2

Uppdatering i Novapoint Tunnel

Rättat: Fel som medförde att 3D-utritning blev fel vid vissa tillfället

Rättat: Fel som gjorde att visning av LAndXML-fil inte alltid blev korrekt är nu åtgärdat

 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Konfiguration

Nytt: Möjlighet att lägga till stalp i brunnar. Detta görs för respektive kopplingsmaterial.

Nytt: Möjlighet att lägga till sandfång i brunnar. Djupet på sandfånget anges för respektive kopplingsmaterial. OBS! För att tilldela en brunnstyp ett sandfång krävs att man bockar i rutan “Sandfång” för önskad brunnstyp.

Presentation - Längdprofil

Nytt: Dela upp en längdprofil och sätt olika höjdaxlar. Användbart vid långa sträckor och stora nivåskillnader

Konstruktion

Nytt: Låsa brunnshöjd. Brunnen blir rödmarkerad och kan inte flyttas i höjdled.

Nytt: Visa avvinkling i brytpunkter i både plan och profil

Nytt: Möjlighet att styra om ledningar ska gå till brunnskant eller till centrum brunn. Som standard går ledningarna fortfarande till centrum av brunnen. Görs ändring så att ledning klipps vid brunnskant behålls båda vattangångarn. Ledningarna blir då kortare vilket resulterar i en lutningsförändring.

Nytt: Justera schaktbotten relativt lägsta ledning för flera ledningssträckor på samma gång

Nytt: Ny knapp för att styra om brunnar ska följa med noder vid flytt av noder i plan.

Nytt: Fliken “Kopplade ledningar” som finns för respektive brunn innehåller nu information om vilka ledningar, inklusive materia och lutning, som är kopplade till brunnen. Det framgår även vilken brunn som är föregående och nästa.

Nytt: Verktyg för att uppdatera konverteringsregel. Speciellt användbart vid uppgradering av modell skapad i Novapoint 19.30/19.35

Nytt: i beräkningsdialogen går det nu att filtrera fram och beräkna endast ändrade ledningssträckor. Kan spara mycket beräkningstid då man slipper ta med sträckor i beräkning som inte ändrats.

Export

Ändrat: Förbättrad LandXML-export av VA-modellen

 
 
Version 20.0x FP2

Uppdateringer i Novapoint Vägmärken

Förbättrat: Referenslinjer kan nu använda olika positionsnummer

Förbättrat: 3D-skyltar - Det går nu att välja flera referenslinjer vid utritning

Förbättrat: 3D-skyltar - Alla 3D-block för fundament är uppdaterade men UNION på solider

Rättat: 3D-skyltar - Infört kontroll på att det finns en aktivitet vald

Rättat: 3D-skyltar - Blocknamn för fundament var tomt

Rättat: 3D-skyltar - z-värden blev inte alltid uppdaterade när man bad om nya värden

 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:41 by ler