Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 21.FP4

Julkaisupäivämäärä: 24.05.2019

HUOM! Palvelinpäivitystä ei ole vielä julkaistu.

Known Issues

Novapoint Base

Yleistä

Tämä päivitysversio sisältää yleisiä virhekorjauksia ja parannuksia olemassa oleviin toimintoihin, sekä uusia ominaisuuksia. Tällaisia ovat mm. kilometripaalutuksen esittäminen perusjärjestelmän 3D näkymässä, samaa formaattia olevien tiedostojen massatuonti ja projektin väylämallien päivitystyökalu.

Uutta: AutoCAD 2020-versioiden tuki (AutoCAD, Map 3D, Civil 3D)

Uutta: Työkopion avaaminen suoraan aloitussivulta.

Parannettu: Projektitunnisteiden (.binder) sijainti on nyt käyttäjän määritettävissä. Toimintojen Hae palvelimelta tai Avaa työkopio yhteydessä käytetty projektitunnisteen sijainnin määritys muistetaan seuraavalla käyttökerralla.

Uutta: Käyttäjälle haettavan projektin työkopio toimintoa Hae palvelimelta käytettäessä on nyt mahdollista määrittää käyttämällä URL-osoitetta. URL määritetään automaattisesti palvelimella projektia luotaessa ja pääkäyttäjä voi lähettää tämän osoitteen suoraan käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle. Käyttäjän ei tarvitse valita mallia ja projektia jota aletaan käyttää.

Esitystapojen asetukset

Parannettu lisäämällä mahdollisuus tallettaa esitystapoja ja teemoja erikseen.

Parannettu piilottamalla virheellistä tietoa sisältävät solut.

Korjattu esitystapojen teemojen lukemisessa/tallettamisessa havaittuja ongelmia.

Muunnintiedostot

Korjattu tilanne jossa verkkoelementin luominen ei luonut itse kohdetta perusjärjestelmään.

Uutta: Tallenna -painike muokkausdialogissa.

Uutta: Mahdollisuus järjestää muunnintiedoston rivien järjestystä (ylös/alas).

Aineiston sisäänluku

Korjattu tilanne jossa ortokuva ei näkynyt oikein Easy Acces -palvelussa (Basessa näkyi oikein).

Korjattu hitausongelma WMS-aineistoon ensimmäistä kertaa zoomattaessa.

Korjattu kaatuminen joka tapahtui tallennettaessa 3D näkymää tehtäväksi jonkin toisen tehtävän ollessa muokkaustilassa.

Korjattu SketchUp-tuoteliitoksessa havaittu ongelma kohdeluokan tuottamisessa.

Korjattu tilanne jossa dgn-formaatista ei saatu luettua tilavuusobjekteja.

Parannettu GML aineiston tuontia.

Parannettu SketchUp-aineiston (.skp) tuontia

Lisätty muunnintiedosto SOSI 5 -formaattia varten

Uusi toiminto samaa formaattia olevien tiedostojen massatuontiin.

Uusi toiminnallisuus jossa voidaan lukea sisään ainoastaan uudet ja muuttuneet tiedostot (aineiston massatuonnin yhteydessä).

Uusi toiminnallisuus DANDAS -formaatin sisäänlukua varten.

Uusi toimintoa jolla voidaan ajastaa tehtävien suorittamista. Toiminto ”Suorita” voi nyt käyttää Windows Scheduler -toimintoa, jonka avulla voidaan ajastaa esim. aineisto massatuonti, aineiston jako palvelimelle tai maastoaineiston päivitys projektille.

Mallinnus (Pursota/Pyyhkäise)

Toiminnossa on korjattu havaittuja ongelmia ja tehty parannuksia.

Projektien päivittäminen NP20 - > NP21

Uusi työkalu projektin väylämallien päivittämiseen siirryttäessä versiosta 20 versioon 21. Työkalun avulla voidaan päivittää projektin väylä-, rata- ja kaivantomallit sekä geometriat joita ne käyttävät. Käyttäjä voi valita päivitettävät väylämallit tai valita kaikki päivitettäväksi kerralla.

ProjectWise

Korjattu ongelma joka esti kirjautumisen.

Korjattu virhe käsiteltäessä suuria tiedostoja.

Korjattu toiminnoissa Vie DWG, KML, PDF3D havaittuja ongelmia.

Esitys/näkymät

Parannettu lisäämällä tekstiobjektille insertiopiste esityksessä.

Korjattu taulukkonäkymässä kaatumisen aiheuttanut ongelma mikäli käytettiin alku-loppupaalua taulukkona esitettävän väylämallin asetuksissa (Sijainti).

Dynaaminen valinta (clip boundary)

Uusi mahdollisuus valita kohdeluokka jota leikataan.

Leikkauksen alueraja voidaan nyt tallettaa tiedostoon.

Dynaaminen valinta pystyy nyt valitsemaan kohdeluokan muodon mukaan.

Lisätty mahdollisuus valita objekteja ainoastaan attribuuttien perusteella.

Vie

Parannettu IFC-uloskirjoitusta.

Korjattu ongelma jossa väylämallia ei ollut mahdollista tallettaa dwg-muotoon.

Civil3D Connector

Korjattu tilanne jossa Civil 3D Connectorilla ei ollut mahdollista tuoda vertailupintaa (TIN Volume Surface).

Korjattu tilanne jossa Civil 3D Connector ei pystynyt luomaan tehtäviä.

Parannettu toiminnon vakautta tilanteessa jossa osa tuoduista objekteista oli uusia ja osa päivitettiin.

Easy Access

Uutta: Easy Accessissa on nyt mahdollista käyttää myös ortokuvia.

Uutta: Myös tekstit näkyvät nyt Easy Accessissa.

Parannettu kohteiden läpinäkyvyyden/reikien esittämisen Easy Accessissa.

Novapoint Road

Known Issues

HUOM: Liittymätyökalun muutoksista löytyy lisätietoa täältä.

Väylämallitehtävä

Muutettu tehtävän mallipohjan nimeäminen käyttämään kyseiselle väylälle määritettyä nimeä (*.DMI) tai (*.GEN).

Korjattu tilanne jossa PARAM-tiedoston kirjoitus ei onnistunut.

Korjattu tilanne jossa niissä väylämalleissa joissa ei oltu käytetty automaattista sivukaltevuuden laskentaa, ei väylämallin pintojen ominaisuuksiin tullut valituksi kohtaa josta sivukaltevuuskuvaaja piirretään pituusleikkaukseen.

Korjattu tilanne jossa Novapoint 19.30 tai myöhemmällä versiolla luotujen väylämallien päivittäminen ei käyttänyt oikeaa muunnintiedostoa.

Muunnintiedostot

Muutettu maisemointitoiminnon tuottama kohdeluokka (Liikennesaareke→TäyttöPinta).

Muutettu sisäluiskapinnan attribuutille 'layerDescription>name' arvo 'PAVEMENT_INNER_SLOPE'. Tekstuurin ja materiaalin attribuutit on poistettu.

Mallin rakentaminen

Parannettu mallin 3D kohteiden tuottamisen suorituskykyä aikaisempiin versioihin verrattuna.

Korjattu tilanne jossa väylämallitehtävän asetuksissa määritetyt Yleiset attribuutit eivät kirjoittuneet väylämallin tuloksiin käytettäessä roadin vanhaa työkalupalkkia (Road.exe).

Korjattu tilanne jossa tehtävästä poistuttaessa valitsemalla Valmis ei väylämallia laskettu uudestaan kun tehtävän asetuksia oli muokattu.

Lisätty ja parannettu väylämallitehtävän virheilmoitusten sisältöä kun käsitellään suuria aineistoja.

  • Ilmoitus suorituskvyn mahdollisesta heikentymisestä kun laskettavien poikkileikkausten määrä ylittää 15000.

  • Ilmoitus kun poikkileikkausten tietosisältö on suuri (keskimäärin 1500 objektia poikkileikkauksessa).

Parannettu virheilmoitusten tietosisältöä kun kaikkea tietoa ei voida käsitellä.

  • Mikäli poikkileikkauksia ei voitu laskea, ilmoitettiin aikaisemmin siitä vain kertaalleen. Nyt näytetään paaluvälit jossa virhetilanteet tapahtuvat.

  • Mikäli laskettavia poikkileikkauksia oli yli 30000, laskenta keskeytyi ensimmäiseen vaiheeseen ilman virheilmoitusta. Nyt käyttäjää informoidaan paremmin.

Vähennetty tilanteita jotka aiheuttavat virheilmoituksen “Errorcode 400028; Splitting surface in two or more surfaces.”

Korjattu sisäluiska- ja maisemointipinnan luominen, pintoja ei luotu jos laskennan yhteydessä oli solid-objektien tuottaminen kytketty pois päältä.

Korjattu pientä kaarresädettä käytettäessä havaitut poikkileikkausten päällekkäisyydet.

Korjattu kasvillisuuden poistoa käytettäessä havaittu ongelmatilanne solid-objektia tuotettaessa.

Korjattu väylämallin rakennekerrosten solid-objektien tuottamisessa havaittuja ongelmia.

Korjattu tilanteita jossa useita kuvitusobjekteja käytettäessä saattoi poikkileikkaus piirtyä väärin.

Korjattu tilanne jossa poikkileikkauksen liian suuri tietosisältö saattoi aiheuttaa laskennan epäonnistumisen.

Korjattu irtilouhinnan muodostumista tilanteissa jossa louhinnan määritys oli pystysuora.

Korjattu tilanteita (väylämalleissa jotka luotu ennnen NP21.FP3 -versiota), joissa täyttöpinta saattoi tietyissä tilanteissa (pintamaan/kasvillisuuden poisto, massanvaihto) muodostua leikkauspinnaksi.

Korjattu massanvaihdon solid-objekteissa havaittuja ongelmia käytettäessä maalajityyppiä [12].

Massalaskenta

Uusi dialogi massojen raportointiin - mahdollisuus tuottaa vain yhteenvetoraportti - voidaan tuottaa raportti myös kiinteällä paaluvälillä huolimatta väylämallin paaluväliasetuksista

Parannettu raporttien tuottamisen suorituskykyä.

Neliölouhinnan kuutiomäärä vähennettiin kokonaiskallioleikkausmäärästä, tämä on nyt korjattu.

Korjattu kaatumisia aiheuttaneita tilanteita joissa raporttia ei voitu luoda.

Poikkileikkausten katseluikkuna

Parannettu suorituskykyä suodattamalla pois tarpeetonta tietoa (viivapisteitä, kuvitusobjektina olevien mallien polygon-objekteja)

Parannettu zoomaustoiminnon suorituskykyä poikkileikkausikkunan sisältäessä paljon tietoa (kuvitusobjektit).

Parannettu tilannetta jossa aikaisemmin oli mahdollista yrittää laskettaa varaamattoman väylämallin mikä tahansa paaluluku. Lopputuloksena oli tyhjä poikkileikkaus, nyt käyttäjää ohjeistetaan varaamaan väylämalli muokattavaksi.

Väylämallin pintakuvaukset

Lisätty väylämallin pintakuvausten maksimirivimäärää (500→2000).

Korjattu tilanne jos käytettäessä väylämallin rajauksia näytettiin sarakkeen Object kohdeluokkien nimet englanninkielisinä myös muilla konfiguraatioilla kuin International/English.

Päällysrakenteen lisäasetukset

Parannettu irtilouhinnan desimaalitarkkuutta (1→3).

Korjattu tilanne jossa ei ollut mahdollista käyttää geometriaa ohjaamaan esim. väylän pohjaa.

Muut dialogit

Pikapoikkileikkauksia PDF-muotoon tulostettaessa korjattu tilanne jossa rasteroitujen poikkileikkausten selitteet eivät tulostuneet.

Geometrian suunnittelu

Parannettu tilannetta jossa kiinnitystapaa muutettaessa (Kiinnitetty→Osittain kiinnitetty) elementin kiinnityspiste sijoitetaan elementin keskelle. Aikaisemmin se sijoitettiin elementin loppuun.

Parannettu suorituskykyä geometriaa Baseen talletettaessa.

Muu Autocad-toiminnallisuus

Ajoura-analyysin tuottamaa ajouraa voidaan nyt muokata.

Muokattaessa ajoneuvon asetuksia korjattu tilanne, joka aiheutti autocadin kaatumisen mikäli samalla ei luotu uutta standardia.

Korjattu tilanteita joissa poikkileikkaukset eivät piirtyneet.

Rasteroituja poikkileikkauksia tuotettaessa piirretään nyt näkyviin massarasterien pinta-alat.

Korjattu tilanne jossa ei ollut mahdollista piirtää pituusleikkauksen maanpinnan sivusiirtoja. Nyt sivusiirtoja ei tarvitse enää määrittää väylämalliin vaan ne voidaan piirrättää suoraan pituusleikkauksen piirtodialogista. Sivusiirrot piirretään myös väylämalliin asetetuista maalajirajoista. Sivusiirrot piirretään omille tasoilleen dwg-kuvassa. Maanpinta piirretään tasoille Sivusiirto 1 ja 2, muut pinnat tehtävän nimen, pinnan nimen ja sijainnin mukaan.

Korjattu Piirrä väylämalli -toiminnossa havaittu ongelmia jossa käyttäjän määrittämä autocad-taso ei tallettunut toiminnon asetuksiin.

Esitystapojen asetukset

Parannettu ”Default” esitystavan asetusta tilanteissa joissa tietyn kohdeluokan käyttämällä materiaalilla ei ollut attribuuttia ”generalMaterialType”.

Täydennetty ja parannettu YIV-esitystapaa.

Tiedonsiirto

LandXML-tiedonsiirrossa korjattu tilanne jossa pystygeometrian suunnittelussa käytetyt paraboliset kaarielementit eivät kirjoittuneet siirtotiedostoon.

Novapoint Railway

YIV-esitystapaa käytettäessä näytetään nyt kilometripaalutus Basen 3D näkymissä.

Lisätty tekniikkalajeihin ratamallien karttanäkymiin esitys myös geometriaa varten.

Novapoint Water&Sewer

Suunnittelutila

FIXED: Offset distance for pipe to center manhole was not kept using Move_manhole command

FIXED: Pipe slope was wrong after adding adding horizontal breakpoints

FIXED: Offset of trench related to road/railroad model did not move the manholes

FIXED: Function “Not show trench” in graphic did not synchronize plan and vertical presentations in some cases

FIXED: A non existing taper dimension was in some cases displayed in the Multi edit manhole dialogue

FIXED: Using “Show pipe angles” in Construction Tools menu, caused problem in graphical update of vertical temp drawing. Problem with graphic happen for trenches that are connected in a common node. Some parts of the presentation is missing, and doesn't present active trench but parts of other trench (manholes and ref lines).

NEW: Added edit function “Snap pipes to center” on Connection right click menu

Configuration FIXED: Support for special signs

FIXED: User defined linetypes was not presented in Config list

Base (Quadri desktop) UPDATED: Extend sub grouping in TableView to support attribute with 'double' type

Novapoint Road Sign

Finnish version NEW: User Defined Signs - Added support for creating user definded signs from closed polylines (#HAN-1504) NEW: 3DPORTAL - New function to design portal and gantry in 3D (#HAN-1595) IMPROVED: General - OSNAP to pole symbols now snap to the geometry not only the insertion point (#HAN-1593) IMPROVED: CUIX - Cleanup in the ribon menu (#HAN-1574) IMPROVED: 3DSIGN - Improved “Draw 3D-signs” to support a fast 3D option (#HAN-1461) IMPROVED: 3DSIGN - Cleanup in translation of the user interface (#HAN-1614) IMPROVED: 3DSIGN - Added support for “bracket” on top of pole ø60 (#HAN-1584)

Novapoint Road Marking

Finnish version IMPROVED: CUIX - Cleanup in the ribon menu (#HAN-1573) FIXED: RMTABLE - Improved the area calculation for hatched areas (#HAN-1592)

Viimeksi muutettu: 2019/06/11 16:10 / vn_fi_plo
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.