Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Terreng

Tips og Triks

Hjelpesider for Terreng på engelsk

Hjelpesider for funksjoner i Novapoint Terreng finnes nå på engelsk. Hvis du ikke får hjelp på norsk for funksjonen du leter etter, prøv 'English' under 'Andre språk' i listen til venstre. På hjelpesiden for Terreng finner du alle funksjoner i Terreng-menyen.

Endre helning fra negativ til positiv

I høydesettingsfunksjonene i Novapoint Landskap har man mulighet til å sette ut nye 3D-punkter med dynamiske helningsforhold seg imellom. Disse funksjonene har forhåndssatte verdier med blant annet negativ helning. Dersom man vil ha en positiv helningsgrad, holder man 'Ctrl'-knappen inne mens man beveger pekeren for å bestemme nytt utsatt punkt.

Rediger punkthøyder og helninger med musehjulet

I høydesettingsfunksjonene i Novapoit Landskap kan man redigere høyde og helning med musehjulet.

  • Start en av redigeringsfunksjonene Landskap - Høydesetting - Endre punkthøyde… eller Landskap - Høydesetting - Endre helning…
  • Følg instruksen i kommandofeltet og marker det som skal redigeres
  • Når du skal endre verdien - rull med musehjulet, opp og ned, og se at endringene utføres direkte.
  • Avslutt med 'Enter'

Lås punkthøyde og helning – få rett avstand!

Med høydsettingsfunksjonene i Novapoint Terreng har vi mulighet til å låse ulike parametere og finne nye punkthøyder ut ifra disse.

Vi kan for eksempel låse både høyde og helning og automatisk få opp hvilken avstand vi må ha til neste punkthøyde. Bruk funksjonen Beregn punkthøyder fra referanse (finnes under menyen Terreng – Høydesetting). Sett ut et nytt punkthøydeobjekt, eller bruk et eksisterende (skriv “P” i kommandofeltet.) I neste kommandofelt kan man låse punkthøyde og avstand ved å krysse av for “Height&Slope” eller skrive “H”. Deretter velger man ønsket helningsgrad og får frem en sirkel som viser hvor det nye punktet kan ligge i forhold til de låste høydene og helningsgraden. Sett ut punktet i ønsket retning.

Du kan endre visning av helningspiler (for eksempel fra prosent til forholdstall) her: Terreng – Høydepåskrift – Innstillinger for høydesetting

Høydesettingsfunksjonene finnes også i Novapoint Landskap.

Mengdeberegning

I de fleste prosjekter er mengdeberegning en viktig del av prosjekteringen. I Novapoint Terreng finnes det tre funksjoner for mengdeberegning:


Skråningsflater

Finnes under menyen Terreng - Terrengforming


I funksjonen Skråningsflater kan man prosjektere en byggegrop eller en skråning. Her kan man også beregne volum for de ulike lagene man har definert for byggegropen/skråningen. Som grunnlag for beregningen kan man bruke rutenettsmodell eller triangelmodell. Resultatet av mengdeberegningen viser både skjærings-og fyllingsvolum og kan tegnes til AutoCad-tegningen.
Når byggegropen/skråningen er ferdig prosjektert, kan du legge den til terrengmodellen slik at tilstøtende konstruksjoner (veg, bygg, brukar etc.) tar hensyn til den og masser ikke blir beregnet dobbelt.


Funksjonen Skråningsflater finnes også i modulene Novapoint Veg Utvidet, Novapoint Landskap og Novapoint Anlegg.


Volum mellom trekantmodeller i tegning

Finnes under menyen Terreng - Volumberegning


Denne funksjonen for mengdeberegning baserer seg på genererte triangler av eksisterende terrengoverflate og ny planlagt flate. Trianglene lagres som 3D-face linjer i AutoCad-tegningen på egne lag. Man kan velge å beregne volum mellom to flater eller fra terrengoverflaten til en flate med gitt høyde. Funksjonen beregner også overflateareal, byggegropsareal, skjærings- og fyllingsvolum. Resultatet kan skrives ut som en txt-fil.


Funksjonen Volum mellom trekantmodeller i tegning finnes også i modulene Novapoint Veg Utvidet, Novapoint Landskap og Novapoint Anlegg.


Beregn rutenettsvolum

Finnes under menyen Terreng - Volumberegning


Beregn rutenettsvolum er den mest komplette mengdeberegningsfunksjonen for områder utenfor vegmodellen. I denne funksjonen kan man beregne masser for hele området som er definert av rutenettsmodellen, eller man kan dele området inn i mindre soner/arealer som har forskjellig oppbygging av lag i grunnen. Funksjonen beregner masser mellom opp til 10 ulike lag i grunnen. Områdene må være avgrensede arealer definert i Novapoint Terreng. Funksjonen er basert på rutenettsmodeller av eksisterende og prosjektert overflate med arealer/soner med overbygningsbeskrivelse. Resultatet presenteres i form av en grafisk presentasjon av beregningen og man får ut mengderapport på xls-og rtf-format.

Høydesetting

Høydesetting av objekter og områder er nødvendig i nesten alle prosjekter. Vi har også et enkelt og godt verktøy for det i Novapoint Terreng!

Tanken med høydesettingsfunksjonene er at vi skal sette ut punkthøyder i tegningen og så automatisk få vist helningen mellom punktene.

  • Vi kan sette ut punkthøyder ved å låse helningen og få neste høyde automatisk beregnet – eller bestemme høyden på 2 punkter og få beregnet helningen mellom punktene
  • Vi kan så legge til ekstra punkthøyder som forholder seg til tidligere høydesettinger, eller undersøke helningen mellom spesifikke høyder og sette ut ny helningspiler
  • Til slutt er det selvfølgelig mulig å redigere høydesettingen – når vi endrer på helningen eller en punkthøyde får vi automatisk oppdatert andre helninger og punkter som er knyttet til de vi endrer.

Det er en samling enkle, raske og lett begripelige funksjoner som gir oss både en ferdig høydeplan og korrekte terrengdata – punkthøydene settes ut i riktige koordinater i rommet og kan enkelt leses ned i en terrengmodell for videre bruk, for eksempel generering av kotekart basert på triangelmodeller.

Funksjonene finnes under menyen Terreng – Høydesetting og på verktøylinjen Høydesetting, eller du kan hente opp verktøylinja under menyen Terreng - Verktøylinje – Høydesetting.


Verktøylinja for høydesetting ser slik ut:Sist modifisert: 2012/10/09 10:20 av admin