Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x

Oppdateringer i Novapoint Basis

Modell versjon

Når man åpner en perm med en Quadri-modell laget med en tidligere versjon av Novapoint (NP19.00 eller NP19.10), så vil følgende melding vises: “Modellen <modellnavn> er laget med en tidligere versjon av Novapoint, og må oppgraderes dersom den skal åpnes i denne versjonen - Oppgradere modellen? - Yes/No”

 • Ved å velge “Yes” vil prosessen med oppgradering begynne. Når oppgraderingen er fullført vil meldingen “Modellen <modellnavn> er oppgradert” vises i vinduet for prosessinfo. Når en Quadri-modell er oppdatert, kan den ikke lenger åpnes med en tidligere versjon av Novapoint (NP19.00 eller NP19.10).
 • Ved å velge “No” vil prosessen med oppgradering avbrytes, og modellen kan fortsatt åpnes med en tidligere versjon av Novapoint.

Lag en ny tom perm

 • NYTT: Fra menyen i øvre venstre hjørne er det nå mulig å lage en ny tom perm. Når permen er opprettet, bruk høyre muse-meny og legg til en Quadri-modell med “Ny”, “Åpne” eller “Legg til QuadriDCM Prosjekt”.

Slett alle løse objekter

 • NYTT: Ved sletting av oppgaver, bør en normalt krysse av for “Slett også resultat-objekter”. I tilfelle dette blir uteglemt, vil modellen inneholde objekter uten tilhørighet til noen oppgave. Ønsker man å slette slike “løse objekter”, så kan man nå kjøre funksjonen “Slett alle løse objekter” fra utforskeren ved å bruke høyre muse-meny på Quadri-modellen.
 • ENDRET: Ved sletting av oppgaver, har standardvalget for “Slett også resultat-objekter” tidligere ikke vært markert. Dette er nå endret, slik at standardvalget nå er markert. Unntatt er enkelte oppgaver hvor hensikten er å endre inngangsdata.

Import

 • NYTT: “Interesseområde” er en egenskap i Quadri-modellen som definerer en områdeavgrensning. Dens primære formål er å fungere som et geografisk “gjerde” ved import av data. I NP19.20 blir egenskapen satt ved opprettelsen av Quadri-modellen hvis dette er definert i malen for modellen. Om en slik egenskap er aktivert kan kontrolleres ved å se på verdien i egenskapsfeltet til Quadri-modellen. Ved import av data blir alle objekter med verdier utenfor “Interesseområdet” avvist. Dette forhindrer at objekter med ekstreme koordinat-verdier ved en feiltagelse blir lagt inn i modellen. Foreløpig er “Interesseområdet” i de fleste maler satt til å være en firkant som omslutter Norges grenser.
 • ENDRET: Arbeidsprosess: Brukeren må klikke på knappen velg fil(er) for åpne filutforsker og deretter knappen Velg regler for å velge konverteringsregler
 • NYTT: Format ved import: Borhulldata (DBS prosjekt). Inkluderer også presentasjonsregler og mal for lag i grunnen
 • ENDRET: Problemer ved import av mange sosi-filer skal være løst.
 • ENDRET: Det blir nå gitt et varsel hvis man prøver å importere sosi-filer som overskrider 300MB.
 • NYTT: DWG Leserinnstillinger: Velg å ignorer objekter på lag 0 og blocker satt inn i 0,0,0.

 • ENDRET: DWG-import: For 3DFACES er standard innstilling nå satt til ‘Ja’ for å opprette én sammenhengende flate av 3DFACES som ligger på samme lag.

 • NYTT: Får tilbakemelding i prosessvinduet når 3DFACER sys sammen til én flate:

 • NYTT: Informasjon om antall importerte og ikke importerte objekter er lagret i oppgaven og tilgjengelig i Egenskapsvinduet:

Konvertering

 • NYTT: Skape ny (eller lage kopi av) konverteringsregel. Ny innstilling for kompatibilitet:

 • Mer informasjon om kompatibilitet finner du her:

http://help.novapoint.com/doku.php?id=no:np:base:reference:conv_file_edit:start

Eksport

 • NYTT: Mulig å endre koordinatreferansesystem ved eksport:

Ortofoto og WMS

* ENDRET: Brukergrensenitt og konsept for kobling til ortofoto og WMS er forbedret. For modeller skapt med tidligere versjoner av Novapoint 19, hvor 3D-presentasjonene er tilknyttet ortofoto eller WMS, må en opprette koblingen til ortofoto og WMS på nytt.

* ENDRET: Ortofoto er nå koblet til Quadri-modellen gjennom en egen oppgavetype “Ortofoto”. Denne oppgaven opprettes fra Sett inn > Eksterne datakilder. Hjelp finner du her: http://resourcecenter.novapoint.com/doku.php?id=no:np:base:reference:orthophoto:start

* ENDRET: WMS er nå koblet til Quadri-modellen gjennom en egen oppgavetype “WMS”. Denne oppgaven opprettes fra Sett inn > Eksterne datakilder. Hjelp finner du her: http://resourcecenter.novapoint.com/doku.php?id=no:np:base:reference:wms:start

Plan og 3D-vinduene

 • ENDRET: Ny teknologi brukes nå for plan- og 3D-vinduene. På grunn av dette må man oppdatere egendefinerte presentasjonsregler laget med tidligere versjoner av 19. Dette gjøres ved å erstatte alle OpenGL renderhandlere med nye OSG renderhandlere. Etter at dette er gjort erstattes alle Vianova.Novapoint.Core.UI.LineStyleOSGRenderHandler, Novapoint.Core.UI.StyleOSGRenderPlugin med Vianova.Novapoint.Core.UI.OSG.LineStyleOSGRenderHandler, Novapoint.Core.UI.StyleOSGRenderPlugin
 • YTELSE: Plan-vinduet har nå vesentlig bedre ytelse ved navigering i større modeller
 • NYTT: Det er lagt til noen nye tegneregler
 • NYTT: Mulighet for å stille inn på maksimum Zoom-nivå for planvinduet, for å kontrollere hvor “langt inn” man kan zoome i modellen. Gå til N > Innstillinger > Vinduer> Planvindu for å justere denne innstillingen.

Utforsker

 • ENDRET: Objekter med feil i valideringen, markeres nå med rødt. Bruk Høyre museklikk > Valider for å kjøre validering av objektene på nytt - og sjekk meldingen(e) i prosessvinduet.

Søk etter objekt-ID

 • NYTT: Mulighet for å søke etter objekter i modellen basert på objektets interne modell-ID. Denne ID-en benyttes av og til i forbindelse med rapportering av feil i modellen. Skriv inn objektets interne modell-ID i søkefeltet og objektet selekteres, og egenskapene vises dermed i vinduet for Egenskaper. For å liste denne ID-en i Egenskapsvinduet, gå til Innstillinger for Egenskapsvinduet og huk av for “Vis interne egenskaper”.

 • NYTT: Høyreklikk objekt i Utforsker, velg “Gå til lokasjon” for å zoome til dette objektet i aktivt vindu.

Arbeidsdatasett (for prosjekter i QuadriDCM)

 • NYTT: Lagt til mulighet for å flytte nye oppgaver som enda ikke er delt (med sentral modell)
 • NYTT: Lagt til mulighet for å flytte reserverte oppgaver i prosesstrukturen
 • ENDRET: Noen situasjoner der iconene ikke viste korrekt status med hensyn på reservasjon er rettet opp

Egenskaper

Link til objekttypekatalog
 • NYTT: Velg Quadri-modellen. I egenskapsvinduet er det da en link til objekttypekatalogen. Linken åpner en internettside til dokumentasjon av objekttype-katalogen, hvor en kan søke og se alle objekttyper med definisjoner og egenskaper:

 • NYTT: Lagt til innstillinger for å kontrollere antall desimaler som vises i egenskapsvinduet:

 • NYTT: Det er lag til en knapp for enkelt å vise geometri-egenskapene (uten å måtte klikke seg inn i tre-strukturer):

 • NYTT: Generiske/brukerdefinerte egenskaper vises nå i egen dialog ved inntasting:

Prosessinfo

Det er lagt til flere funksjoner på høyre museklikkmenyen.

 • NYTT: Panorer – for å panorere til objektet i aktivt vindu (ingen markering eller zoom)
 • NYTT: Velg – objektet blir valgt og vises i egenskapsvinduet. Zoomer ikke til objektet I vindu.
 • NYTT: Vis melding – viser hele meldingen

Basismeny i AutoCAD er nå tilgjengelige som ribbon.

Informasjon Ribbon finnes her:Bånd

Funksjoner som er fjernet fra ribbon

 • FJERNET: Auto-Close polylines
 • FJERNET: Delete Layer
 • FJERNET: MOVEROT
 • FJERNET: COPYROT
 • FJERNET: Change text case
 • FJERNET: 1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:250,1:400
 • FJERNET: 1:500,1:1000,1:2000,1:2500,1:4000,1:5000
 • FJERNET: 1:10',1:20',1:25',1:50'
 • FJERNET: User defined Scale
 • FJERNET: Snap PARALLELL to object
 • FJERNET: Snap PERPENDICULAR to object
 • FJERNET: Snap BETWEEN to objects
Sist modifisert: 2019/04/10 09:55 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.