Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 19.2x.FP5

Oppdateringer i NovapointDCM Basis

Generelt

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

RETTET: Kræsj i Flytt Vertikal oppgaven når en valgte innstillingen Legg til punkter

Hjem

NYTT: Mål avstand:

Mulighet for å måle avstand og beregne helning i plan- og 3D-vindu:

Høyre museklikk for å velge snap-funksjonalitet nærmeste punkt (Nearest) og/eller punk/node (End point). Hold musa over punktet for å få opp koordinater (N,E,Z) i punktet. Avstand og helning vises i nedre høyre hjørnet av vindu.

For mer informasjon om funksjonaliteten, se NRC her: Mål avstand

Presentasjonsoppsett

NYTT: Beregn høydekurver kan editeres direkte i Novapoint.(Velg en av presentasjonsreglene i kategorien Beregne høydekurver

 • Avstand på kurvene angis i meter (Tellerintervall)
 • Tellekotene angis i faktor. Dersom faktor er 5 vil hver femte kote være en tellekote

 • Beregn høydekurver kan viser i 3D og Plan vindu
 • Mulig å endre symbol og tekstfont direkt i programmet

Presentasjonsregler

Det er lagt til to nye presentasjonsregler i plan- og 3D-vinduene, FKB_SOSI4_N1_nova etter SVV sine standarder og Planlag-Eksisterende som tegner ut etter egenskapen planlagtEllerEksisterende. NB! Ved første gangs opptegning med presentasjonsregelen FKB_SOSI_N1_nova, vil det ta opp mot 9min.

Planpresentasjon til DWG

 • NYTT: AuotCAD Fargene 0-255 (disse har hver sin RGB farge som korresponderer) blir overført til Autocad
 • NYTT: Lineweight satt i Novapoint tegneregel blir overført til AutoCAD lagets lineweight
 • RETTET: TIN modeller som ble tegnet til AutoCAD ble tidligere svært store. Disse blir nå kun tegnet 1 gang og filene blir normalt store.
 • RETTET: Filen som tilhører lagtilordning for en tegneregel havnet tidligere på feil katalog. Dette er nå rettet.

Import/Eksport

Konverteringsregler som følger med de nye importrutinene krever siste objekttypekatalog. For modeller laget før FP5, bruk følgende metode (ikke for server prosjekter): Lag en ny modell med siste objekttypekatalog. Bruk Sett inn QG4 for å sette inn din modell i den nye modellen. Nå kan du importere IFC til modellen din.

IFC-import

NYTT: IFC import

Med FP5 lanseres en første versjon av import av IFC basert på versjon 2×3. Ved import benyttes konverteringsregler for å oversette mellom objekttype-definisjonene i IFC og Quadri-modellen. I denne versjonen har vi lagt ved en konverterings-fil som importerer ytre volum av bygg. Her oversettes IFC-objektene til Quadri modellens tak, gulv, vegger, dører og vinduer.

Det er videre en forutsetning at ifc objektene allerede er georeferet i IFC-fila.


Eksemplet viser Urbygningen importert fra IFC der objektene er separert slik at du kan velge tegneregler samt at IFC-egenskapene listes i egenskapsvinduet.

Dersom du mottar IFC-filer av store kompliserte bygninger så kan du oppleve at disse krever mye av minne av PC-en i import-prosessen.

For å redusere minneforbruket vil det kunne lønne seg å kjøre filen igjennom Solibri IFC Optimizer i forkant av importen.

Dersom du ønsker å importere mer enn bygnings-skallet må du lage din egen konverteringsfil.

IFC filer er veldig forskjellige og inneholder mye informasjon. En konverteringsfil som importerer alt fra IFC vil kunne føre til veldig store Novapoint modeller. Det er derfor viktig å være selektiv på den informasjonen som man ønsker importert i modellen og bygg derfor opp konverteringsfilene etter det man trenger for prosjektet.

IFC-eksport

NYTT: IFC eksport

I eksporten til IFC så leveres et utvalg av objekttyper innenfor veg og va. Disse mappes til utvalgte IFC-objekter, typisk ifcProxy for veg objekter og IfcDistributionFlowElement for VA. I tillegg sendes med et beskrivende navn for objektet om dette er angitt i Novapoint. Eksempel på en eksport vises i bildet nedenfor i Solibri;

LandXML

ENDRET: LandXML eksport

Med FP5 kommer det bedre støtte for å bruke LandXML til utveksling av vegprosjekter via LandXML. Det er laget konverteringsregler for eksport av vegoverflater og for knekklinjer i vegmodellen. Vi anbefaler at vegoverflatene og knekklinjene kjøres som separate eksporter. I eksporten for vegoverflatene følger det ikke med kilde data. For å få ut knekklinjene må det derfor kjøres en egne eksport. I eksporten for knekklinjer opprettes det da dummy surfacer som holder på knekklinjene.

TIPS!

Om du skal importere til AutoCAD Civil 3D, Start en blank tegning med riktig mal-fil og importer Breaklines-filen først. Fjern overflater etter importen (Select Similar+Delete), ta så inn Surface-filen. Civil3D gjør en re-triangulering av overflatene og denne feiler av og til. Dette er en kjent feil i Civil og workaround er å legge ut avgrensningslinjer i DWG-format også. Dermed kan man redefinere overflaten sin ytre avgrensning med avgrensingslinjer fra DWG.

Export av veg og jernbane geometri til DWG

For å legge ut tilsvarende geometri i DWG lager du en planpresentasjon i Basis slik at du får valgt ut hvilke vegmodeller som skal eksporteres, og evt. hvilke deler av vegoverbygningen som skal eksporteres. Bruk den tegneregelen som følger installasjonen med navn RoadandRailwayToDwg. Denne ligger under folderen Fagdata i tegneregelutvalget.Ved eksport til DWG følger det forslag til lagstyring til DWG som grupperer objektene i følgende 3 kategorier; Overflater Omriss av overflater Knekklinjer

Disse lagene kan presenteres som Klartekst, V770-generell og som lag kodet etter Jernbaneverkets kodestandard. Både V770 og jernbaneverkets kodestandard er på ett overordnet nivå.

GML-import

NYTT: GML-import BETA-versjon

FP5 inkluderer en BETA-versjon av GML-import. Medfølgende konverteringsregelsett ivaretar import av GML-informasjonen til UklassifisertObjekt.
GML-eksport er pr i dag ikke tilgjengelig.

Samling

NYTT: Oppgaven Samling. Finner du under Sett inn:

Oppgaver av denne typen brukes til å samle inndata/beregningsgrunnlag til andre oppgaver. Denne nye oppgavetypen er en forbedret versjon av Gruppe-oppgaven. En trenger ikke å reservere oppgaver som samles i en Samling-oppgave. Dersom inndata-oppgavene til Samlings-oppgaven endres, endres Samling-oppgaven automatisk. NB! Denne oppgaven er kun tilgjengelig fom versjon 19.20fp5. I QuadriDCM-prosjekter må alle ha oppdatert til 19.20FP5 for å kunne bruke denne oppgavetypen.

Samlings-oppgaven ble innført i Novapoint19.2XFP5. Tidligere versjoner er ikke i stand til å bruke denne oppgavetypen. Dersom du tar i bruk denne oppgaven må alle som bruker modellen du jobber med benytte Novapoint 19.2XFP5 eller nyere versjoner. De som eventuelt har eldre versjoner vil ikke kjenne igjen slike oppgaver og ved reberegninger av oppgaver som bruker Samlings-oppgave som inndata blir ikke resultatet som forventet.

Mer informasjon om denne oppgave-typen finner du her: her: Samling

Terrengoverflate og Lag i grunnen

NYTT: Ny innstilling: Behold eksisterende TIN struktur

Dersom objekter med TIN struktur er inndata til oppgaven og denne innstillingen er valgt, vil TIN strukturen beholdes. Når denne innstillingen ikke er valgt, vil kun punktene fra inndata TIN brukes. En begrensning er at inndata med TIN struktur kan ikke overlappe.

NYTT: Mulighet for å opprette flere resultatobjekter av samme objekttype i én oppgave. Dette kan gjøres på to måter:

 • 1. Velge flere ytre avgrensninger. Ha et vindu åpent som viser linjene/flatene du vil bruke som avgrensning. Velg knappen Ytre avgrensning(er) og velg deretter avgrensningslinjene i vinduet (bruke Ctrl-knappen for å velge/fravelge linjer. For å nulle ut utvalget, pek på et tomt sted i vinduet)

Slik som vist i bildet under hvor mange lukkede polylinjer er importert fra DWG:

Fra disse kan man, i én operasjon, skape matjord-lag:

…og under disse igjen kan en skape jord-lag på samme måte:

Begrensning: Valgte avgrensningslinjer/flater kan ikke overlappe hverandre. Ved overlappende avgrensninger får en melding i Prosess-info. Ved å bruke høyre museklikk og Gå til lokasjon, får en sjekket hvor avgrensningene er overlappende

 • 2. Skape ‘øyer’ ved å sette verdi for maksimal sidelengde i Terrengoverflate/Lag i grunnen > Innstillinger> Triangulering > Fjern lange trekantsider i ytterkant av trianguleringen

NYTT: I Lag i grunnen oppgaven er det nå mulig å velge flere objekter under Flate å følge

RETTET: Lag i grunnen > Flate å følge beholder nå TIN struktur som valgte flate å følge. Dersom en velger avgrensningslinjer som ikke følger TIN struktur valgt i Flater å følge, vil beregnet TIN struktur ikke følge valgte flate.

ENDRET: Terrengoverflate- og Lag i grunnen oppgavene vil opprette nye objekter hver gang beregningene kjøres, dvs tidligere resultatobjekter oppdateres ikke slik som i tidligere versjoner, men disse slettes og nye skapes.

RETTET: Rettet at Flate å følge skaper en ny flate basert på samme trekanter som den opprinnelig, ikke bare punktene.

 • Målet forårsaket et unntak under aktivering. System.IO.IOException: Kan ikke opprette en fil når filen allerede finnes. - Rettet
Sist modifisert: 2019/04/10 10:10 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.