Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Versjon 21.xx

Oppdateringer i Novapoint Basis

NB! Ny hovedversjon av Novapoint. Modeller oppgradert til, eller opprettet i denne versjonen, kan ikke åpnes i tidligere versjoner av Novapoint. Vennligst se dette dokumentet angående oppgradering av modeller.

Generelt

FORBEDRET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer

FORBEDRET: Objektkatalog

Generelt reduserer vi antall objekttyper og øker bruken av egenskaper. Dette er i tråd med for eksempel buildingSMART og IFC. Alle objekttyper er utvidet med attributter for å registrere hvilken applikasjon den er opprettet i, og hvilken fagdisiplin den tilhører.

Alle objekttyper har blitt oppdatert med egenskaper for nettverksplassering.

FORBEDRET: Størrelsen på et lokal Quadri-arbeidsdatasett har tidligere hatt en grense på 8 GB. Begrensningen er fjernet, hvilket betyr at Novapoint nå kan håndtere mye større Quadri-modeller.

FORBEDRET: Default tegneregel er forbedret og oppdatert i henhold til de nye objekttypene. Den inneholder bedre teksturer, også i snitt-vinduer. I 3D-vinduet er det nå også inkludert bevegelige skyer og vann (for overflater av objekttypen Vannflate) og forbedret rendering av trær. Trær som importeres blir automatisk vist, med botaniske navn.

Default tegneregel er delt for status for livssyklus: Planlagt eller Eksisterende. Når denne egenskapsattributten er satt, tegnes objektet av denne noden i tegneregelen.

Her er en video av forbedrede snittvinduer med solid geometri:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

FORBEDRET: Himmel og horisont renderhandler

Himmelen- og horisontens gjengivelse i 3D-vinduet har blitt oppdatert med animerte skyer. Skyene beveger seg jevnt når brukeren navigerer i 3D-vinduet. Brukeren kan også klikke på C for å få kontinuerlig forflytting av skyer.

Se video med eksempel her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

NYTT: Waterbody renderhandler for 3D vindu

Ny Waterbody renderhandler er lagt til som gjør det mulig å få en mer realistisk gjengivelse av hav og vann. Den anbefales kun å brukes på større vannflater.

Se video med eksempel her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

FORBEDRET: Dynamisk spørring

Brukere kan nå gjøre både Global filter og Objekttype filter på genetriske attributter/named values. Dette vil gjøre det lettere å få/samle/klassifisere objekttyper ved å spørre på egenskapsinformasjon.

Se video av hvordan funksjonaliteten fungerer her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Lokasjons-spørringer kan nå bruke referanselinje/lenker for å begrense et søk med til-fra-seksjon. Dette er spesielt relevant for eksportoppgaver, hvor vei- og jernbanemodeller kan reduseres til en definert seksjon, f.eks. når du eksporterer til LandXML.

Se video av hvordan funksjonaliteten fungerer her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Utforsker

NYTT: I utforsker-kontekstmenyen for arbeidsdatasett/modell, er en ny funksjonalitet Vis alle oppgaver av type lagt til:

Se video av hvordan funksjonaliteten fungerer her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

NYTT: I utforsker-menyen for Oppgaver med resultat/objekter, er det nå mulig å se resultatet i tabellvisning:

(vis i tabell er beskrevet lenger ned på siden)

NYTT: For alle oppgaver som inkluderer konverteringsregler, så kan disse enkelt gjenbrukes via kopi og lim inn funksjonalitet:

Se video av hvordan funksjonaliteten fungerer her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

NYTT: Nettverkselementer legges til i modellen og kan vises i utforskeren. Dette er nytt for Novapoint prosjekterings-verktøyene. Alle referanselinjer som opprettes, vil automatisk opprette en lenkesekvens og objektene for veg/jernbane/VA vil automatisk bli koblet til den korresponderende lenken.

N > Innstillinger

ENDRET: I visningsvinduene er standard tegningsregel for 3D- og snitt-vinduene i denne versjonen satt til Default.

Hjem

FORBEDRET: Hjem> Trimble Quadri> Dele

Det er lagt til informasjon om mengden data (Mb) du er i ferd med å dele; totalt, for hvert objekt og for hver oppgave. Dette vil hjelpe brukeren med å oppdage om man deler store mengder data til den Quadri-delte modellen. Kontroller hvilke objekter/oppgaver som forårsaker problemer, og undersøk dem - før du deler.

Sett inn

FORBEDRET: Sett inn > Import

Konverteringsregler har blitt forbedret for mange filformater for å støtte de nye obejkttypene for veg/jernbane/VA, og import av referanselinjer vil opprette lenkesekvenser.

NYTT: Sett inn > Prosess > Prosjektregler

Prosjektregel-oppgaven er en mulighet til å legge til konverterings- og presentasjonsregler, oppgavemaler og DWG lagstandard til et prosjekt. Disse reglene og malene lagres i modellen og deles også med modellen for Trimble Quadri-modeller. Alle steder hvor brukere velger konverteringsregler, presentasjonsregler, etc., tillater også prosjektreglene velges. Les mer om Prosjektregeloppgave her.

Se video av hvordan du bruker det nye verktøyet her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

FORBEDRET: IFC og GML import er forbedret.

NYTT: Sett inn > Sketchup > SketchUp (BETA)

Med SketchUp (BETA) er det nå mulig å jobbe georeferert med SketchUp via Novapoint. Ved å eksportere data fra Novapoint til SketchUp kan man skissere objekter og importere disse tilbake til Novapoint. Man kan enten jobbe via SketchUp Free/Shop eller Pro.

For detaljert beskrivelse se her.

Modellering

FORBEDRET: Strekk profil og strekk vertikalt

Volumet av den soliden generert fra strekk profil/vertikalt-verktøyene beregnes, og legges til som egenskap til resultatet. Dette kan igjen rapporteres som volumverdier i tabellvisning.

Se videoen her for et eksempel:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

FORBEDRET: Eksisterende situasjon > Flytt vertikalt

Flytte vertikalt har blitt forbedret og ny funksjonalitet til å bruke prioritering for beregningsgrunnlaget er innført. Innstillinger knappen er lagt til i oppgaven og brukeren kan legge til generiske attributter til resultatobjektet. I TIN-prioritet kan brukeren prioritere inndata i beregningsgrunnlaget. Brukeren må først velge Beregningsgrunnlag, og prioritere i Innstillinger > TIN-prioritet hvis ønskelig.

Videoen for å se eksempel på hvordan du bruker Prioritet i beregningsgrunnlaget:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

NYTT: Modellering > Ny Situasjon > Kryss

Ny funksjonalitet for å lage kryss basert på referanselinjer er implementert og forbedret basert på løsninger som allerede er tilgjengelige i Trimble Business Center og Trimble Tekla.

Denne funksjonen gir brukerne mulighet til å raskt lage T/X-kryss eller rundkjøringer fra to eller flere referanselinjer. Inputen er parametrisk fra en dialog, og produserer 3D-resultater til Quadri-modellen i tillegg til referanselinjer for alle overflatekanter.

NYTT: Modellering > Ny situasjon> Farled

Modul for å skape Farled. Utviklet i samarbeid med finske og norske kystforvaltninger. Det krever lisens til å bruke dette verktøyet.

Hovedfunksjoner:

  • Profesjonell referanselinje prosjektering
  • Design dimensjon på skip
  • Kanalgeometri verktøy
  • Volumrapporter og innstilling av digitale data
  • Høydeverktøy
  • Squat prediksjonsanalyse
  • Internasjonal bistand til marine navigasjonsbibliotek

FORBEDRET: Modellering > Ny situasjon> Terrengforming

I denne versjonen har det vært mindre feilretting og forbedringer av stabilitet.

NYTT: Modellering > Ny situasjon> Volum

Dette nye verktøyet gjør det mulig å beregne volum mellom to flater i Novapoint Basis. Funksjonen er fullstendig gjenoppbygget fra grunnen og er nå klar for fremtiden.

Se video av hvordan du bruker det nye verktøyet her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

FORBEDRET: Modellering > Ny situasjon> Tegn objekt

Det er nå mulig å tegne og redigere objekter også i snittvinduene (ikke bare i plan- og 3D-vinduer). Dette er spesielt viktig for geoteknikkere som vil legge til tolkede punkter og linjer til lag i grunnen-modeller, og for å supplere data opprettet fra import av GeoSuite databaser.

Se video for eksempel på bruk:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Vis

NYTT: Verktøypanel > Objektutstrekning

Som et resultat av å introdusere transportnettverk, lanseres et nytt visningspanel for å se hvilke objekter som er koblet til en valgt lenke.

Se video for eksempel på bruk av objektutstrekning:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

NYTT: Presentasjoner > Tabell

Dette er en ny type for presentasjonsvisningstype. Det brukes til å presentere informasjon fra modellen i kolonner og rader, for bedre å forstå modellinnholdet, oppgaveresultat, volumer, etc. Det er mulig å lage tabellpresentasjons-oppgaver i modellen. Det er også mulig å opprette midlertidige tabeller ved å velge oppgaver/objekter i utforskeren, og velg Vis i tabell i kontekstmenyen.

Se denne videoen for å se hvordan du bruker tabellvisning:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

FORBEDRET: Presentasjoner > Tegneregel-editor

Tegneregel-editor er forbedret med mindre feilrettinger til nye regelnodeparametere: SystemNode og Enabled in PresentationSetup

Se Drawing rule editor User Guide for yttligere beskrivelser.

Leveranse

NYTT/FORBEDRET: Eksporter > Eksporter til fil

Det er gjort mye med Novapoint Basis' muligheter til å eksportere stikkningsdata. Spesielt til LandXML, hvor du også kan begrense en korridor ved å bruke fra-til langs referanselinje/lenke.

Se eksempel på hvordan du bruker stikkningsdata ut til eksport-filer her:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

NYTT: Publiser til > HoloLens

Publiser til HoloLens lar deg eksportere Novapoint-data til HoloLens i en SKP-fil.

For detaljert beskrivelse se her.

Sist modifisert: 2019/04/11 07:38 av vn_no_jko
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.