Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Novapoint 21.FP1

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generelt

FORBEDRET: Denne oppdateringen inneholder generelle feilrettinger og forbedringer

FORBEDRET: Åpning av 3D-vinduer fra “Vis i 3D” fra utvalgte oppgaver/objekter i Utforskeren er nå raskere. Disse vinduene åpnes nå med tegningsregel Sketch. Dette kan endres fra N > Innstillinger > Vinduer

Utforsker

NYTT: Velg flere import-oppgaver, høyreklikk og velg “Kjør valgte oppgaver”. En re-import av alle de valgte importoppgaver vil bli gjort (unntak er Geosuite Project og RailML import som må kjøres separat).

Sett inn

NYTT: Eksterne datakilder > Tekla Civil. Dette er en ny ekstern datakilde oppgave for finske brukere til å koble inn Tekla Civil funksjonalitet.

Modellering

Lag i grunnen

NYTT/ENDRET: Lag i grunnen-verktøyet er forbedret slik at når både inndata med punktgeometri og overflate å følge er kombinert, vil TIN-overflaten som skapes følge de valgte inndata-punktene (tidligere ble bare punkter ved avgrensningen inkludert i TIN-resultatet). Innstillingen for Fjern lange trekantsider fungerer også når både inndata og Flate å følge er valgt.

Veg, Høyde, Linje, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater

NYTT: I innstillings-dialogen er det lagt til mulighet til å angi fase, medium og generisk egenskap til resultatobjekter for relevante oppgaver.

Veg, Høyde, Jernbane, Terrengforming, Skråningsflater

NYTT: Prioritet i beregningsgrunnlag lagt til i Innstilling for veg, høyde, jernbane, terrengforming og skråningsflater. I Innstillinger i hvert verktøy kan brukeren gå inn i TIN-prioritet og endre prioriteten til beregningsgrunnlaget. Oppgaven på toppen av listen har høyeste prioritet.

Vis

Vis i tabell

NYTT: Du kan nå lagre og sammenligne resultateer hvis du f.eks. endrer og bygger vegen på nytt.

Tegneregel-editor

FORBEDRET: Bug-fikser i tegneregel-editor. Se oppdatert brukerguide her.

Leveranse

NYTT: Mulighet til å eksportere 3D-presentasjon til PDF3D

Kjør funksjonen og velg en 3D-presentasjon eller aktiv visning for å eksportere. Det anbefales at du bare bruker den for mindre deler av modellen, da 3Dpdf ikke støtter store mengder objekter. Bruk funksjonene under Velg objekter i verktøyet for å minimere antall objekter som skal eksporteres.

FORBEDRET: Presentasjoner for å erstatte håndbok R700 B-, C- og F-tegninger

Oppdateringer i Novapoint Veg

Vegoppgave

NYTT: Innstillingsknapp for oppgaven

NYTT: Mulig å sette fase Eksisterende/Planlagt på resultatobjektene for hele oppgaven.

NYTT: Mulig å legge på generiske attributter på resultatobjektene for hele oppgaven.

NYTT: Mulig å brukerdefinert prioriteringsrekkefølgen av beregningsgrunnlaget i oppgaven (dersom standard oppgaveavhengighetsprioritering ikke er ønskelig)

Siden Innstilling-funksjonen på vegoppgaven er en ny funksjon i NP21.FP1 vil editering av oppgaven i tidligere versjoner føre til at alt arbeid som er gjort i Innstilling-funksjonen fjernes fra oppgaven.

3D resultat

FORBEDRET: Stikningsdatalinjer er generelt forbedret.

FORBEDRET: Stikningsdatalinjer for indre fyllingsskråning og ut til enden av modellen skiller på om det er indre eller ytre kant i navningen.

Tverrprofilviser

FORBEDRET: Feilmeldinger vises med tekst i profilet.

FORBEDRET: Angivelse om profilet stammer fra Beregningsintervall, mellomprofiler eller endringer i beskrivelsen.

Vegflatebeskrivelse

NYTT: Kopiere vegflatebeskrivelse tar også med seg avgrensningslinjene som er definert.

FJERNET: Lagre/Slette flatekant som linje fjernet for 'Avgrensninger'

FORBEDRET: Linje som flateavgrensning med ikke-unike navn lengre enn de 24 første tegnene håndteres korrekt og vises også med fullt navn.

Overbygning

FORBEDRET: Scrollbar nederst er fjernet. Alle fanene synes nå bedre.

FORBEDRET: Endring i dialogstørrelse huskes til neste gang.

FORBEDRET: Overbygningsbeskrivelse for et lag kan kopieres og limes inn på tvers av overbygningstyper ved høyreklikk. Tar også med avtrappingsfunksjonen.

RETTET: Kopier overbygningsbeskrivelse på flate til motsatt side fungerte ikke alltid.

Avansert overbygning

RETTET: Bytte flatehellingsmetode fra metode 3 til metode 1 gjorde at nedtrekkslisten for flate ikke ble tilgjengelig. Måtte bytte modus en gang til.

FORBEDRET: Dypsprengning som mangler sluttflatebeskrivelse for beskjed om dette og fungerer nå likt som for overbygningslagene mtp dette.

Bakkeplanering

RETTET: Nå er det mulig å editere startpunkt fra avgrensningslinje uten å måtte slette den først.

Underbygningsdialogen

RETTET: 'Bruk'-knappen fungerte ikke alle steder.

Tegn Planpresentasjon

RETTET: Uttegning av tellekoter henger sammen på tvers av objekter som vist i planpresentasjonen.

RETTET: Uttegning av koter kunne få koteforskyvning på noen av flatene slik at de ble tegnet som om de var på kote 1cm over eller under der de skulle bli tegnet (MERK: Koteverdien ble også forskjøvet)

RETTET: “Veg og Jernbane til DWG” er oppdatert og inneholder de nye objektene fra vegoppgaven.

FORBEDRET: “Veg og Jernbane til DWG” er oppdatert med tilhørende lagtilordningsstandard ihht V770 (eksempelvis 60000000_vegdekke_FO_r761_polygon-tin-modell)

Oppdateringer i Novapoint Bru

RETTET: Ustabiliteten i Novapoint Bru som forekom i Novapoint 21 er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

RETTET: Tunneloppgaver migrert fra Novapoint 20 til Novapoint 21 virker nå som de skal.

RETTET: Funksjonalitet for laserskanning virker nå.

RETTET: Åpning av dialogen for geologi- og bergsikringsregistrering er nå like rask som i Novapoint 20.

Oppdateringer i Novapoint VA|Kabelgrøft

Basis

 • ENDRET: VA oppgave Template “Status_Phase Existing” er fjernet. Å sette Fase “Eksisterende” på resultatobjekt kan nå gjøres via Innstillinger på VA-oppgaven.
 • NYTT: Brukerdefinerte egenskaper kan nå legges inn/endres via Innstillinger på VA under-oppgave.
 • NYTT: Brukerdefinerte Lednings- og Kum-ID lagres nå til Quadri-modellen ved Bygging av Trase(er).

Presentasjon

 • RETTET: Ved uttegning av detaljerte kumskisser med “Gruppe” utvalg, ble kummenes plassering speilvendt

Eksport

 • NYTT: Lagt til valg for eksport til InfraModel format fra VA-modell

Konstruksjon

 • RETTET: Kobling av Trase til Veg/Jernbane-modell ble ikke aktivert på Ledning høyreklikkmeny
 • NYTT: Mulighet for å velge om Tverrsnittsnavn skal brukes som trasenavn ved opprettelse av Trase
 • NYTT: Mulighet for å slå/på node tekst i temporært vertikalvindu.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • NYTT: Lagre til Quadri - Det er nå mulig å lagre 3D-skilt direkte fra dwg til Quadri (#HAN-858)
 • FORBEDRET: 3D-skilt - Støtte for egendefinerte lagnavn i 3D-skilt (#HAN-897)
 • RETTET: RSTABLE - Verdi for BC manglet i tabellen (#HAN-912)
 • RETTET: RSTABLE - Illistrasjoner for roterte skilt var ikke riktig i tabellen (#HAN-921)
 • RETTET: Generelt - Oransje farge er nå støtter i farget felt (#HAN-898)
 • RETTET: 521.x - Programmet benyttet feil skiltnummer (#HAN-929)
 • RETTET: 601 - Skiltstørrelse US er nå støttet (#HAN-1000)
 • RETTET: 362.xx - Skiltstørrelse US er nå støttet (#HAN-1001)
 • RETTET: 729.1 - Støtter nå også TH=105 (#HAN-894)
Version 21.0x FP1

Updates in Novapoint GeoSuite

New Tool in the GeoSuite Panel: Graphical Interpretation. For subsurface layers, rock and soil.

Se video:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Improvements for Borehole diagrams in long- and cross-section:

 • Digitized boreholes
 • Boreholes with inclination
 • Bugfix for update/redraw

Interpretated Lines now uses same colors as Points for Geotechnical render handlers

Versjon NP 21.FP1

Innlesing av grunnboringsdata fra GUDB

For å kunne lese inn grunnboringsdata fra GUDB i Novapoint 21, må du først installere Quadri API 2.0 på din PC. Dette API'et kan du laste ned og installere fra vår nedlastningsside: https://www.novapoint.no/downloads/novapoint/21/

Sist modifisert: 2018/08/15 14:34 av vn_no_lst