Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


Feilmeldinger

Første bud ved feil

Svar: Prøv å huske hva du gjorde av endringer på vegmodellen sist. Det er trolig noe av dette som forårsaker feilen. Du kan også gå inn og slå av ulike elementer for å se om beregningen blir bedre via Design > Innstillinger > Elementer. Prøv å slå av alt først eller deler av modellberegningen og se om det blir bedre.

Dersom du ikke klarer å se årsaken til feilen angitt i et profilnummer for tverrprofilberegningen kan det være fordi vegmodellen benytter avgrensninger på venstre/høyre side som definert i beskrivelsen. Vegmodellen bygger alltid hele tverrprofilet før den avgrenses etterpå og derfor kan feilen ligge i disse områdene.

Slå derfor av Vegflateavgrensninger under Design > Innstillinger > Elementer, for å se hele tverrprofilet fra beskrivelsen.

Vegmodellen skiller mellom:
- Advarsel
- Feil
- Grove feil

Videre er det ulike type feilmeldinger i de ulike stegene av vegberegningen, der noen er knyttet til tverrprofilberegningsfeil (steg 1), og andre er knyttet til oppdatering av resultatene i Quadrimodellen (steg 2 og 3).

Feilmeldingene under er listet alfabetisk.

0: Fail to connect features to alignment

Svar: Senterlinjen mangler lenkesekvens. Sjekk at linjeobjektet i linjeoppgaven er av typen LineærtElement.

 • Hvis linjeobjektet er LineærtElement prøv å åpne linjen i Linjekonstruksjon og gjør en mindre editering og lagre med “OK-Tegn”. Nå kan det være det blir bedre.
 • Hvis det ikke hjelper eller linjeobjektet ikke er av typen LineærtElement, lag en ny linjeoppgave med malen Veglinje. Les deretter inn senterlinjen til til den nye oppgaven via Linjekonstruksjonen. Koble vegoppgaven til den nye linjeoppgaven.

400002: Objektet har for få punkter

Svar: Vegmodellens avgrensning i tverrprofilet er unøyaktig og gir en nærmest ikke eksisterende flate.

Eksempel: En vegflate benytter en linje som flateavgrensning samtidig som vegmodellen avgrenses av samme linje. Siden vegmodellen først bygger hele tverrprofilet før dette kuttes i henhold til avgrensningene kan det gjenstå en flate med tilnærmet 0m bredde. Dette er et resultat av marginale unøyaktigheter. Feilen er bare en tilbakemelding knyttet til prosessen for lagring av resultat til quadrimodellen og kan ignoreres av brukeren.
Løsning: Avgrens heller mot vegmodellens siste ønskede flate fremfor avgrensningslinjen flaten benytter i disse områdene.

400019: Geometrien krysser seg selv

Svar: Feilmeldingen er normalt knyttet til planumsavgrensningen og at denne krysser seg selv i plan. Dette er i seg selv ikke et problem for bygging av vegmodellen og lagring av resultatet, men planumsavgrensningen vil ikke kunne brukes til å f.eks. skjære hull i terreng. Sjekk at det ikke er store utslag i krappe kurver som resulterer i selvkryssende linjer. Feilen kan også oppstå i avgrensning av vegmodellens tverrprofil.

400025: Koordinatreferansesystemet er ikke definert

Svar: Feilmelding som kan dukke opp etter dele/motta med server. Restart prosjektet og feilmeldingen forsvinner. Å jobbe med denne feilmeldingen fører ikke til feil eller tapte data.

400028: Flategrensen deler flaten i to eller flere flater

Svar: Feilen er en tilbakemelding knyttet til prosessen for lagring av resultat til quadrimodellen og kan ignoreres av brukeren.

Bakkepl. umulig, 1. flate skjær inn i vegkroppen, v./h. side

Svar: Bakkeplaneringen starter trolig med en helling slik at det første som skjer er at den går inn i en vegflate. På dennne måten får ikke bakkeplaneringen startet sin utforming.

Grøftebunn kan ikke knyttes til planum

Svar: Som standard knyttes planum opp mot bunn grøft når ingen spesiell håndtering av planum er definert (detaljert overbygningsbeskrivelse). Dersom det bare er definert en smal grøft uten kjørefeltflater kan det bli trangt om plassen og feilen oppstår.

Legg inn noen flater før grøften, eller benytt Detaljert Overbygningsbeskrivelse for å beskrive planumet.

Linja for denne flata er innenfor forrige flate

Svar: Det er benyttet linje som flateavgrensning som ligger nærmere senterlinjen enn der hvor flaten den skal benyttes på starter. Flaten prøver da å bygge innover mot senterlinjen, noe som ikke er mulig. Sørg for at linjen for flatekanten er plassert slik at det er plass til flatene innenfor, også når en annen flate er definert som friflate.

Linja for denne flata skjærer ikke tverrprofilet

Svar: Det er benyttet linje som avgrensning som ikke eksisterer i det angitte profilet.

Mangelfull beskrivelse av .... / utilstr. terrengdata

Svar: Noen ganger gir vegmodellberegningen beskjed om at det ikke er tilstrekkelig terrengdata i tverrprofilet. Dette skjer når vegmodellflatene på enten flategruppe 4, 5, 6 eller 7 ikke får knyttet seg til terrengflaten. Det er slik at vegmodellen alltid må kunne treffe terrenget innenfor søkebredden basert på de oppgitte hellingene og flatebreddene i alle profiler, det gjelder også for strekninger hvor det er lagt inn Avgrensninger (vegmodellen bygges fullt ut før avgrensningene benyttes). Det kan i mange tilfeller løses på en av følgende måter:

 1. Har du definert minst en flate med bredde 0,001m eller større for flategruppe 4, 5, 6 eller 7?
 2. Er flategruppe 5, 6 eller 7 definert “Til terreng” i alle profiler?
 3. Har vegmodellen mulighet til å treffe terrenget innenfor søkebredden dersom avgrensningene er avslått (kan sjekkes ved å slå av Vegflateavgrensninger i Design > Innstillinger > Elementer)? Evnt øke søkebredden.
 4. Er det detaljert terreng og terrenget tar en snarvei? Forsøk å filtrere terrengprofilene (Editer vegoppgave > Design > Innstillinger > Avgrensning terreng > Avansert > SLÅ PÅ Forenkling av terrengprofiler. Bruk verdi 1cm x 1cm, eller øk vertikal til 10cm.)

Planum går opp i overbygningen

Svar: Sjekk gjeldende profil for feilmeldingen da planum går opp i overbygningen. Feilen kan være knyttet til feil i avansert overbygningsbeskrivelse dersom ikke delflatene er beskrevet korrekt i disse områdene; det mangler f.eks. helling på en delflate.

Referanseflate for linjepålegg mangler. Bruker primærlinja

Svar: Vegmodellens bruker senterlinjen for å plassere den i vertikal. Vertikalen kan knyttes til en vegflate, og dersom denne ikke eksisterer, eller er borte i noen profiler vil denne feilmelding dukke opp.

 • Dersom en referanseflate for linjepålegg ikke er satt vil du se at ingen vegflater har fet skrift. Endre dette ved å gå inn i egenskaper og sette anvendelsen: Høyreklikk på flaten som skal holde linjepålegget > Egenskaper > Anvendelse > Referanseflate for vertikalgeometri
 • Dersom en referanseflate for linjepålegg har fet skrift allerede så har denne trolig 0,000m bredde i noen profiler og eksisterer i prinsippet ikke.

Referanseflate for sideavgrensning finnes ikke i dette prof.

Svar: Feilen er knyttet til at vegflater som er valgt som avgrensning på enten venstre eller høyre side ikke eksisterer i dette profilet. Enten er de ikke definert, eller bredden er satt til 0,000m. Man kan også oppleve dette helt i enden av en overgang fra 0,000m til en flatebredde dersom denne tolkes som mindre enn 0,001 i det aktuelle profilet.

Steg fullført med feil, kode -1

Steg fullført med feil, kode -5

Svar: Vegmodellen har ikke tilgang til å endre resultatdataene på oppgaven pga skrivebeskyttelse, særlig sletting av resultat. Prøv å frigi og reservere oppgaven på nytt. Evnt kan man forsøke å Frakoble arbeidsdatasett og laste ned nytt datasett fra Quadri-serveren.

Steg fullført med feil, kode -10

Svar: Tverrprofiler ikke generert fra vegmodellen. Får ikke laget resultatmodell.
Feilen kan være knyttet til feilmeldingen: Utilstrekkelig linjepålegg. Starter etter terrengdata.

Steg fullført med feil, kode -101

Steg fullført med feil, kode -108

Svar: Det mangler konverteringsregler for lagring av alle resultatene fra vegmodellen.
Send loggfilen (CTRL+SHIFT+F12) til Novapoint Support så kan vi se hva det gjelder, eller sjekk regler som styrer resultat om det er mangler.

Kjente feil knyttet til dette:

 • Regler som styrer resultat for VIPSSURFACENO 162 mangler. Dette gjelder for vegmodeller generert før NP20. Dersom regler for resultat for en vegoppgave er registrert endret før oppgradering til NP20 er det lagt inn en sjekk og utførelse slik at ikke disse blir oppdatert når prosjektet oppgraderes til NP20. Dette er gjort for å forhindre overskriving av brukerens endringer i regler for resultat.
  For å rette opp i dette kan man gjøre en av følgende:
  • Eksportere IND fra vegoppgaven og importere IND til ny vegoppgave. Dette alternativet tar ikke med konverteringsregler som er endret av brukeren, men bruker konverteringsregler som satt i NP20 for vegoppgaven.
  • Manuelt oppdatere regler som styrer resultat med manglende konverteringsregler for VIPSSURFACENO 162 for kildeobjektene LegacySurface og LegacyCurve. Se på de andre reglene for hjelp til å lage nye regler. Resultatobjektet skal være Filterlagoverflate (for LegacySurface) og FilterlagAvgrensning (for LegacyCurve).
  • Manuelt bytte regelfilen i filstrukturen for prosjektet. OBS: Anbefaler at superbruker gjør hjelper med dette så ikke prosjektet registrerer at det er feil og ikke fungerer ordentlig i ettertid.
 • Regler som styrer resultat for VIPSSURFACENO 9.0 - 12.9 i prosjekter hvor vegtasjonsdekke/matjord er lagt under lag i grunnen for løsmasser. Forsøk å rette opp i lag i grunnen for et bedre resultat eller lag regler for å dekke disse flatene. Gjelder alle vegoppgaver. Disse reglene skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å generere.

Eksempel på regler som mangler er vist under:

Kildens objektObjektets egenskapEgenskapens sub-egenskapVerdiResultat-objekt
LegacySurface leagcyTaggedValueList VIPSSURFACENO 162 Filterlagoverflate
LegacyCurve leagcyTaggedValueList VIPSSURFACENO 162 Filterlagavgrensning
LegacySurface leagcyTaggedValueList VIPSSURFACENO 0.0 UklassifisertObjekt

Dersom du ikke vet hvilken flate som skaper feilen kan du bygge vegmodellen på nytt og sende loggfilen.
Novapoint.log ligger her: C:\Users\%Username%\AppData\Local\Temp\Vianova\%Versjonsnummer%

Steg fullført med feil, kode -202

Svar: En feilmelding som dukket opp i NP21.FP3 og NP21.FP3a i noen sammenhenger.
Generell anbefaling er å oppgradere til NP21.FP3b eller nyere, frigi og reserver oppgaven.

Feilen er generelt knyttet til lese/skrivetilgang til filene. Om du sitter på et lokalt prosjekt, ta kontakt med support for videre hjelp.

Steg ikke fullført pga. feil i tverrprofilberegningen

Svar: Gjelder ved beregning av modell hvor det registreres feil eller alvorlige feil. I slike tilfeller lagres ikke mengdeberegningen (steg 2) eller modellen til Quadrimodellen (steg 4). Varsel gis i prosessinfo.
Løses ved å slå på 'Ignorer feil' i vegbåndet, en sjekkboks mellom Forhåndsvisning og OK.

Tabell for utlagte masser er full på venstre/høyre side

Svar: Feilen er særlig knyttet til at beregningstabellene for forlengelsen av indre fyllingsskråning langs terrenget går fulle. Terrenget er trolig for detaljert, eller fyllingen er stor. Slå på forenkling av tverrprofilene (Design > Innstillinger > Avgrensning terreng > Avansert > Forenkling av terreng).

Tabell for vegflate er full, venstre/høyre side

Svar: Feilen er særlig knyttet til fjellrensk på detaljert terreng. Beregningstabellene går fulle og det gis beskjed om dette. Det kan trolig løses på et par måter:

 • Slå på forenkling av tverrprofilene (Design > Innstillinger > Avgrensning terreng > Avansert > Forenkling av terreng).
 • Brattere jordskjæringshelling i områder for fjellrensk. Dette gjør at fjellrensken kan gå over i jordskjæring på et tidligere punkt.

Terrengprofil er ikke laget for dette profilet

Svar: Feilen er knyttet til manglende terreng. Senterlinjen kan være utenfor terrengoverflaten i start eller slutt. Beregningsgrunnlaget kan også være mangelfullt som følge av endringer i terrengoverflateberegninger og “utfall” av beregningsgrunnlagutvalget.

Utilstrekkelig linjepålegg. Starter etter terrengdata

Svar: Start- og/eller sluttprofil på vegmodellen strekker seg utenfor tilgjengelig lengde på senterlinjen. Årsaken kan være at man har slått av “Full lengde” på referanselinjen, og senere gjort senterlinjen kortere enn start- og/eller sluttprofilet.

Sist modifisert: 2020/05/20 11:22 av vn_no_dso