Trimble
PDF eksport RSS - Siste nytt


KJENTE FEIL OG MANGLER

Her listes feil og mangler for Novapoint Veg som anses som spesielt uheldig for brukeren og andre saker man bør være oppmerksom på. Det er lagt ved midlertidige løsninger dersom det finnes.

Ta kontakt med support@novapoint.com om det er noe spørsmål.

For feilmeldinger i Prosessinfo for selve vegmodellberegningen se Feilmeldinger.

Se i arkivet for lukkede saker eldre enn ett år.

AKTIVE SAKER

FELLES FEIL ELLER MANGEL I NOVAPOINT 19 / 20 / 21
Bekreftet
ÅÅÅÅ/MM/DD
Fra
versjon
Beskrivelse Rettet i
versjon
2017/10/09 ALLE Siktberegningen gir feilmelding om at Tverrprofilberegning utilstrekkelig for veger som er bygget kortere enn 100 meter.
Midlertidig løsning: Forleng vegen i start eller slutt og avgrens vegmodellen til primærlinjen for venstre og høyre side.
2017/01/05 ALLE Feil i dypsprengning når den slår inn i fjell på to eller flere steder i tverrprofilet. Skaper da dypsprengning over fjell. Dypsprengningsmengder blir feil.
ALLE Matjord eller vegetasjonsrydding over utskiftingsmasser kan gi varierende resultater. Sjekk mengdeberegning og masseskravur for å identifisere feil.
FEIL ELLER MANGEL I NOVAPOINT 21
Bekreftet
ÅÅÅÅ/MM/DD
Fra
versjon
Beskrivelse Rettet i
versjon
2019/08/12 21 Mengderapport med avgrensning med fra-til profilnummer feiler ved bruk av sammendragsfunksjonen eller “Ingen profilering”.
2019/06/28 21 Fjerning av vegetasjon og matjord med metode vertikal-vertikal på fylling fungerer ikke. Fjerner ikke vegetasjon/matjord og fylling blir ikke fylt tilbake.
2019/06/06 21.FP4 Mangler i konverteringsregel for kryssoppgave gir feil/mangelfulle resultatobjekter:
* Ikke alle knekklinjer kommer med i resultatet
* Resultatflater mangler attributter

All flategeometri og omfanget av krysset er korrekt, men mangler noen linjer. Hovedutfordringen for bruker vil være feil tekstur og visning i presentasjonene (Default, Basis3D, Sketch).
2019/05/28 21.FP4 Feil i 3D resultater når vegmodellen går i sirkel og krysser seg selv.
2018/05/09 21 Dypsprengningens sluttflate metode 3 går alltid til siste grøfteflate.
Midlertidig løsning: Benytt sluttflatemetode 2.
2018/05/09 21 Tegn vegmodell mangler mulighet til å tegne kotelinjer.
Midlertidig løsning: Tegn ut via planpresentasjon i Basis til CAD. Velg vegoppgave og set globalt filter på objektene til Medium=På terrenget.
FEIL ELLER MANGEL I NOVAPOINT 20
Bekreftet
ÅÅÅÅ/MM/DD
Fra
versjon
Beskrivelse Rettet i
versjon
2016/09/11 20 Feil siktberegningsresultat.
MERK: Siktberegningsrapporten er korrekt, og det blir vist siktlinjer i modellen, men når feilen oppstår får de ikke-godkjente siktlinjene feil utforming/retning/lengde.

LUKKEDE SAKER

Bekreftet
ÅÅÅÅ/MM/DD
Fra
versjon
Beskrivelse Rettet i
versjon
2018/05/09 21 Byggetiden for vegmodeller er mer tidkrevende enn tidligere. Årsaken er økt datamengde (solids, flere flater og linjer) som produseres til modellen med flere egenskaper.
NP21.FP2: Raskere enn tidligere versjoner av NP21.
NP21.FP3: Ytterligere forbedret tid for OK/Avbryt.
NP21.FP4: Ytterligere forbedret på steg 3, særlig for større modeller. Vi anser beregningstiden nå som akseptabel.
21.FP4
2019/04/30 21 Mengderapport; Flåsprengningsfanen viser kolonne med “Teoretisk fjell inkl. flåsprengning” med mindre verdi enn “Teoretisk fjell”. Volumet som vises er i virkeligheten “Teoretisk fjell eksl. flåsprengning”.
Midlertidig løsning: Legg til flåsprengningsarealet med 1m dybde (arealet regnes m3) til kolonnen for “Teoretisk fjell inkl. flåsprengning” for å få riktig verdi for “Teoretisk fjell inkl. flåsprengning”.
21.FP4
2019/02/08 21 Tverrfall kommer ikke ut på Tegn Lengdeprofil.
Flateanvendelse for tverrfall er ikke satt når tverrprofilberegning ikke er benyttet. Høyreklikk på vegflaten som skal holde tverrfallsinformasjonen og gå til Egenskaper > Anvendelse. Der setter du for hhv venstre og høyre side.
21.FP4
2019/01/28 21 Mengderapport krasjer i tilfeller der vegmodellen ikke er bygget før rapportgenerering. 21.FP4
2019/03/12 21.FP3 Uttegning av lengdeprofil til CAD fra ikke-reserverte oppgaver skaper problemer.
* AutoCAD krasjer.
* Vegoppgaven kan ikke bygges etterpå, selv etter reservasjon.

Midlertidig løsning 1:
Ta ut vegmodellen via PARAM-fil eller vegmodellfiler og skap en ny oppgave.

Midlertidig løsning 2:
Frakoble arbeidsdatasett og last ned på nytt. Reserver oppgaven og jobb videre.

Midlertidig løsning 3 (for avanserte brukere): Krever reservasjon av oppgaven (VIKTIG).
- På ditt lokale datasett, finn frem til prosjektfilene og vegmodellfilene for oppgaven med feilen.
- Slett *.$$i-filen.
- Sjekk skriverettigheter på *.DMI-filen.
- Opphev skrivebeskyttelsen på DMI-filen.
21.FP3b
2019/02/14 21 Mengderapporten kan vise veldig store eller små verdier dersom avgrensning eller avgrensningslinje starter/stopper i samme profil som start/sluttprofil for vegmodellen. 21.FP3b
2019/02/12 21 Bruk-knappen i dialoger eller bygge profiler fra Tverrprofilframviser fører til krasj dersom 3D presentasjon med transparens for den aktive vegen er i bruk.
Midlertidig løsning: Lukk 3D Presentasjonen.
21.FP3b
2019/02/01 21 3D volumobjekter for overbygning er borte fra 3D-visningen. Slett filen som heter LegacyNovapoint_9008_1.02.dat og ligger her: C:\Users\##user##\AppData\Local\Qg4\Novapoint\Typeregistre. Restart deretter Novapoint. 21.FP3b
2018/05/09 21 Tegn vegmodell mangler mulighet til å tegne 3D-flater.
Midlertidig løsning: Tegn ut via planpresentasjon i Basis til CAD.
2019-02-04: Vil ikke bli re-implementert i Tegn Vegmodell.
2019-02-04
2018/05/09 21 Tegn vegmodell mangler mulighet til å tegne 3D-solids.
2019-02-04: Vil ikke bli re-implementert i Tegn Vegmodell.
2019-02-04
2018/06/20 21 Mengderapport til TILOS fungerer ikke. 21.FP3
2018/11/21 21 Noen krasj knyttet til profiler der det er avgrenset for venstre og høyre side til senterlinjen. Skjer ikke alltid.
Midlertidig løsning: Ikke ta med disse profilene i start/slutt, og ha en liten gjennomgående flate for resterende profiler som skal være “tomme”.
21.FP3
2018/11/20 21 Kombinasjonen av visning av 3Dpresentasjon med transparens for aktiv vegoppgave som bygges kan føre til krasj i noen prosjekter.
Midlertidig løsning: Ikke ha 3D-presentasjonen åpen når vegoppgaven bygges.
21.FP3
2018/11/01 21 Mengderapport fra vegoppgaven henger og produserer ikke rapport.
Midlertidig løsning: Bruk 'Vis i tabell' tilgjengelig ved høyreklikk på oppgaven.
Eller ta ut mengderapporten fra en tidligere versjon (FP1a eller tidligere)
NP21.FP2a: Gjort forbedringer, men ett kjent tilfelle gjenstår.
21.FP3
2018/10/17 21 Bruk av oppgavemaler fungerer ikke optimalt for vegoppgaven. Kan også krasje ved 'Avbryt' på oppgaven.
Forbedret til NP21.FP2.
21.FP3
2018/08/14 21 'Sett inn forslag' for Avansert grøft er fjernet midlertidig. 21.FP3
2018/07/06 21 Rehabiliteringsfunksjonen slår ikke alltid til og er treg. 21.FP3
2018/07/03 21 Overbygningsobjekter blir noen ganger ikke-validerte objekter som gjør at de ikke kan brukes i mengderapporten.
Midlertidig løsning: Bruk 'Vis i tabell' tilgjengelig ved høyreklikk på oppgaven.
NP21.FP3: Objektene blir nå benyttet i rapporten til tross for at objektene tolkes som ikke validerte.
21.FP3
2018/05/09 21 Solids bygges ikke alltid for alle data den skal. Mengdeberegning er da feil.
NP21.FP2: Forbedringer er gjort, men fortsatt kan noen objekter mangle.
21.FP3
2018/05/09 21 Stikningsdatadialogen er fjernet og en erstatning for stikningsdatadialogen finnes ikke fullt ut pr idag.
Midlertidig løsning: Bruk vanlig eksport av flater og linjer i Novapoint Basis > Leveranse > Eksport.
21.FP2
2018/10/05 21 Illustrasjonssymboler på illustrasjonsobjekter i tverrprofilet kommer ikke med. 21.FP2
2018/09/27 21 Bygg vegoppgave feiler i noen tilfeller (krasj eller heng).
Midlertidig løsning: Forsøk å ta ut PARAM- eller MODEL-fil og lag ny vegoppgave.
21.FP2
2018/09/19 21 Tegn vegmodell til CAD krasjer i noen tilfeller når skråningssymboler er påslått. 21.FP2
2018/07/03 21 Tradisjonell mengderapport fra vegoppgaven får mer mengder der vegmodellen går i en S-kurve. Snitting av solids for å hente mengder ser vegmodellen flere steder.
Midlertidig løsning:
1) Bygg vegmodellen i deler slik at overlapp av tverrprofiler ikke skjer og ta ut mengder i flere rapporter.
2) Benytt den nye Tabell-funksjonen (høyreklikk på vegoppgave > Vis i tabell, eller Vis > Presentasjoner > Tabell). Ta excelrapport fra denne.
21.FP2
2018/06/14 21 Linjekontruksjon gjør feil når funksjonen hent fastpunkt fra resultat benyttes.
Midlertidig løsning: Bruk heller 1) Beregn vinkelpunkt og deretter 2) Splitt vinkelpunkt.
21.FP2
2018/05/09 21 Oppgradere vegoppgave kan feile i noen tilfeller.
Midlertidig løsning: Avbryt oppgaven eller hele modellen. Rull tilbake datasettet om nødvendig og prøv igjen. Om det ikke hjelper, kontakt support.
21.FP2
2018/05/09 21 Linjeoppgaver som illustrasjonsobjekter vises ikke alltid i tverrprofilberegningen. Medfører at rehabilitering ikke benyttes. 21.FP2
2018/05/09 21 Tegn lengdeprofil mangler utstrekning for mengder (normalt brukt i Sverige/Finland). 21.FP2
2018/05/09 21 Tegn tverrprofiler med masseskravur mangler.
Midlertidig løsning: Tegn ut via tverrprofilpresentasjon i Basis til CAD. Får da bare ut flater i samme farge uten tegnforklaring.
21.FP2
2018/05/09 21 GEN-filer er erstattet med nye DMI/DMR-filformater. Disse støttes foreløpig ikke av Powel Gemini.
Midlertidig løsning: Ta ut resultatmodellens flater og linjer som et åpent format.
2018-10-09: Gemini servicepakke støtter de nye formatene.
* Støtter foreløpig ikke 10 overbygningslag.
2018
9. okt
2018/05/09 21 Presentasjonsoppsett for “Veg og Jernbane til DWG” er ikke oppdatert med de nye objektene for overbygning og underbygning. Overflater fungerer som før.
Midlertidig løsning: Mange brukere lager egne regler og lagtilordningsstandarder for leveranse til DWG.
21.FP1
2018/05/09 21 Siktlinjer fra vegmodellen vises som svarte i Default tegneregel fordi de mangler fase og konverteringsregel for å sette siktavstandOppfylt-attributten.
Midlertidig løsning: Bruk Basis 3D tegneregel for å se på dataene.
21.FP1
2017/10/09 20.05 Uttegning av tverrprofiler med masseskravur kan henge/krasje CAD. Det virker å skje i en etterprosess etter uttegningen er ferdig, men før uttegningen vises.
Delvis work-around: Trykk for å lukke CAD-programvaren. Ved forespørsel om å fortsette å lukke, eller vente på respons, velg å vente på respons. Dette kan kanskje trigge en fortsettelse av prosessen i NP/CAD.
Midlertidig løsning: Bruk Novapoint 20.00 og tilhørende CAD-programvare (2015/2016) om problemet oppstår.
21
2018/05/02 20 3D-resultat for grøfteflate ±4.1 uteblir. Skjer når første beregnede profil starter med fyllingsflate, og neste beregnede profil har grøfteprofil.
Midlertidig løsning:
- Sjekk at grøftebeskrivelse eksisterer i første profilet
- Bygg med tettere intervaller de første meterene av modellen.
21
2017/11/21 20 Rehabiliteringsfunksjon for overbygning får feil utslag ved bruk av tilleggsfresing i endel tilfeller. 21
2016/12/01 ALLE Feil i uttegning av tverrprofiler med masseskravur når det benyttes Avansert utskiftingsmasser OG skjæringsflata fra bunnflate utskiftingsmasser treffer lag i grunnen.

MERK: Mengdeberegninger skal være OK, men man bør ta en rimelighetskontroll.
Midlertidig løsning: Benytt en brattere skjærhelling i masseutskiftingsdialogen.
21

Se i arkivet for lukkede saker eldre enn ett år.

Sist modifisert: 2019/08/13 15:43 av vn_no_dso
CC Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.