Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Grafisk tolkning i AutoCAD

Tolkning kan ske i profiler i AutoCAD. Förutom att lägga in tolkning direkt i borrhål kan stödpunkter, frikopplade från borrhål, läggas in.

Tolkning av jordartsgränser

Tolkning av jordartsgränser kan matas in och redigeras på fyra olika sätt:Inmatning i protokoll, Automatisk tolkning från fältkoder, Grafisk Tolkning i WinRit och Grafisk tolkning i profiler (AutoCAD). Tolkningsresultatet kan exporteras i standardiserade filformat - exempelvis Utskrift PXY (Sverige) eller KOF (Norge).

Grafisk tolkning i profiler/sektioner

Från och med version 2.0.30 av GeoSuite Presentation kan tolkning ske grafiskt i sektioner/profiler i AutoCAD.

OBSERVERA att detta inte gäller enstaka borrhål – detta sker som förut i WinRit!

Detta hjälpmedel att skapa och redigera tolkning bygger på samma grundprinciper som Grafisk Tolkning i WinRit. En avgörande skillnad i detta fall är att borrhålen är ritade med korrekt höjd och avstånd och ger därför en bättre bild av hur jordlagren förhåller sig i en höjdsatt omgivning.

En annan skillnad mot Grafisk Tolkning i WinRit är att man här kan lägga till stödpunkter som inte har någon direkt koppling till ett borrhål. Stödpunkterna behandlas och lagras som avvägningspunkter/innmålte punkter med tillhörande materiallagerkod. Stödpunkterna visas också i formuläret för Avvägningspunkter/Innmåling.

Meny GS Sektion innehåller de verktygen som kan användas:

 • Hämta tolkningar
 • Flytta tolkning
 • Lägg till tolkning
 • Ta bort tolkning
 • Lägg till stödpunkt
 • Spara tolkning

Grafisk tolkning steg för steg

 1. Hämta tolkningar: Detta är det första steget som man alltid ska börja med. All eventuell befintlig tolkning läses in och ritas som en schematisk (horisontell) tolkningslinje med vidhängande jordlager text.
 2. Flytta tolkning: Peka på den tolkning som ska flyttas och ange därefter nytt djup - kan enbart flyttas i djupled.
 3. Lägg till tolkning: Välj denna funktion för att lägga till jordlager som inte redan finns i borrhålet. Välj det vilket nytt materiallager som ska läggas till - se bild 1 nedan. Klicka därefter i borrhålsstapeln (den nya tolkningen ritas in på temporär plats) och peka på önskat djup för den nya tolkningen . se bild 2 nedan. Observera! Du kan nu tolka samma material i andra borrhål genom att upprepa proceduren för dessa - Peka och ange djup.
 4. Lägg till stödpunkt: Välj denna funktion för att lägga till ett fritt placerad stödpunkt för ett utvalt material. Välj önskat materiallager enligt samma princip som Lägg till ny tolkning ovan. Stödpunkter kan enbart läggas till i den teoretiska profillinjens läge. Med det avses att den tillagda stödpunkten kommer att läggas in med utpekat höjdläge men med XY beräknat från den teoretiska profillinjens definition. Stödpunkter kan flyttas på samma sätt som all annan materiallagertolkning i borrhål, men flytten kan enbart ske i höjdled! Om stödpunkten inte ligger i den teoretiska profillinjen kommer en flytt att innebära att punkten ligger kvar i sin ursprungliga XY-position (med sin “offset” från profillinjen) men den kommer att få ett nytt höjdläge. Det kan med andra ord vara litet svårt att genomskåda vilka effekter en flytt får om punkten ligger med en relativt stor “offset” från den aktuella profilens läge.
 5. Ta bort tolkning: Välj de tolkningar som ska tas bort genom att peka på texten/linjen.
 6. Spara tolkning: Tolkningsprotokollen uppdateras genom att Spara tolkning - det är först nu som protokollen uppdateras.

Bild 1.

Bild 2.

se/np/geotechnics/faq/graphic_interpretation_autocad.txt · Last modified: 2016/10/18 13:20 by gs_se_jln