Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 19.2x FP 6

Uppdateringar i Novapoint Geoteknik

GeoSuite Extension

Det finns nu en panel som innehåller verktyg för att hantera tolkningsdata från GeoSuite Presentation i Novapoint 19.20.

I panelen finns GOM (Ground Observation Module), Grafisk tolkning och Tolkning av egenskaper.

GOM

Detta är ett verktyg för att kunna “klippa ut” ett område av intresse i en större modell för att i 3D-vy kunna granska hur modellen ser ut mera i detalj.

GOM = Ground Observation Module

GOM:en byggs upp genom att peka ut ett område i planvy (rektangel eller polygon) och begränsas uppåt och nedåt av existerande jord- eller bergmodeller. Det är ett krav att det finns minst två ytmodeller som täcker _hela_ GOM:ens definitionsområde i plan.

Om man har fler än två ytmodeller kan man välja viilket/vilka - förutom den övre och den undre ytan - som ska ingå i GOM:en.

GOM:en skapas i form av solider som representerar jordvolymerna mellan de utvalda ytorna.

Grafisk tolkning

Detta är en aktivitet som man skapar för att dokumentera utförd grafisk tolkning som utförs i AutoCAD. Aktiviteten skapas och läggs som en underaktivitet på lämplig plats i processträdet. Ange en beskrivande text som definierar syftet med denna tolkningsaktivtet och ett datum som ska associeras med aktiviteten.

Arbetet med att skapa grafisk tolkning sker uteslutande i AutoCAD. Öppna/skapa en längd- eller tvärprofil, och hämta därefter in eventuell befintlig tolkning (se Hjälpen GeoSuite Presentation). I samband med att befintlig tolkning hämtas in får tillhörande aktivitet “Grafisk tolkning” väljas. Här kan man ha förberett olika aktiviteter - indelade antingen på olika jordlager, områden, syften, etc.

Tolkningsattribut

Med detta verktyg kan man ansätta attributvärden på inläst punktinformation från exempelvis PXY.

Välj vilka punkter som ska hanteras - vanligtvis väljs en inläsningsaktivitet PXY - och sätt vilka attributvärden som ska tilldelas dessa tolkade punkter. De värden som kan sättas är

  1. Lagerklassificering: Geoteknisk kod för önskat jord/bergmaterial
  2. Lagerklassificeringsmetod: Hur har dessa egenskaper bestämts
  3. Rating: Sätt ett relativt mått på kvaliteten på data (osäkerhet/säkerhet)

Inläsning av PXY-filer som underlag till tolkade jordmodeller

I princip alla importer till Novapoint använder konverteringsregler. Det finns nu en anpassad konverteringsregel för att läsa in ett punktunderlag och skapa tolkningsunderlag som kan användas vid triangulering av underytor (berg, lera, fyllning mm.)

För att använda punktunderlaget till detta måste man göra detta i två steg:

  1. 1 Läs in PXY-filen och välj konverteringsregel “GeoSuite PXY”
  2. 2 Bearbeta det inlästa resultat och sätt egenskaper med verktyget “Tolkningsattribut”. Som indata till detta verktyg använder man då resultatet från PXY-importen enligt punkt 1 ovan..

I steg två kan man välja att ge metadata och sätta vilken typ av jordlager (eller för den delen också berg) som punkterna representerar, hur man kommit fram till detta och vilken tillförlitlighet man bedömer att data har.

När detta är på plats kan inlästa data ingå i byggandet av ett specifikt jord- eller bergmodell.

I processen att importera PXY ingår att ange om de punktinformationen är inmätt i samma koordinatsystem som den övriga modellen. Detta görs som ett steg i processen. I en PXY-fil finns ingen information om vilket koordinatsystem den är inmätt i så det är i detta fall helt upp till operatören att ta ansvar för att koordinaterna ligger i rätt system.

se/np/geotechnics/release_notes/novapoint_base/np1920fp6/start.txt · Last modified: 2016/10/25 13:02 by gs_se_jln