Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 18.50/18.55/18.60

Samhällsplanering

Novapoint Samhällsplanering 18.50 / 18.55 / 18.60

Novapoint Samhällsplanering har stöd för nya Planbestämmelsekatalogen (Allmänna Råd) uppdaterad 2018-08-01 av Boverket. Katalogen följer gällande SVENSK STANDARD, SS 637040:2016

Planbestämmelsekatalogen i programmet följer bestämmelser som rekommenderas av Boverket

Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av analoga detaljplaner. Bestämmelser i katalogen innehåller variabler och identifierare som behövs för unik kodning, dessa används vid överföring av data till databaser och övriga e-tjänster, enligt SIS standard (digitalt utbyte), xml-kodning.

Versioner av Novapoint Samhällsplanering

Det finns tre olika versioner av Novapoint Samhällsplanering. Samtliga versioner har identisk funktionalitet, det enda som skiljer är vilken version av AutoCAD de använder.

 • Novapoint Samhällsplanering 18.60 – AutoCAD 2019/2020
 • Novapoint Samhällsplanering 18.55 – AutoCAD 2018
 • Novapoint Samhällsplanering 18.50 – AutoCAD 2017

Nyheter i Novapoint Samhällsplanering 18.50 / 18.55 / 18.60

1. Ny struktur för områdesindelning.

Ny konfiguration (2018) för bestämmelsekatalog och ytutseende (färger)

2. Ny mallritning för aktuell version (2018).

3. Nya dialoger/formulär för samtliga bestämmelser. Bestämmelser med beteckning - en del har fast formulering enligt Boverkets rekommendationer och en del fri formulering, benämns ”Annan användning”. Med Vänsterklick öppnas dialogen för att ange formulering. - Egenskapsbestämmelser utökade med möjlighet att ange Syfte med planen. Syfte finns även redovisad som separat kolumn i legenden (Planbestämmelser). - Lagstiftning inskriven till varje bestämmelse, visas i formulär.

4. Ny legend-mall (2018).

5. Nytt filter för sökning av bestämmelsekod i beteckningskatalogen.

6. Utökat linjebibliotek – flera alternativ för ex utfarts- och stängsel- förbudslinje när det gäller allmänplats eller kvarters-mark.

7. Kontroll av topologi vid koppling av områden med bestämmelser utförs automatiskt.

8. Ny XML-export, exporterar all planinformation, enligt SIS standard för digitalt överföringsformat. Exporterar planinformation, gränser, områden med användnings-, egenskaps- och administrativa bestämmelser.

9. Ny XML-Import, importerar planinformation, enligt SIS standard för digitalt överföringsformat. Med xml-export och import kan vi enkelt utbyta information mellan olika IT-system.

10. Oracle export, ny modell vid export – Topologinivå- - 2018.

Beskrivning av nyheter i Novapoint Samhällsplanering 18.50 / 18.55 / 18.60

1. Ny struktur för områdesindelning.

Ny konfiguration (2018) för bestämmelsekatalog och ytutseende (färger)

Ny konfiguration av planbestämmelsekatalogen – PLANBESTÄMMELSER DPL 2018 Startar automatiskt med kommandot ”Sätt beteckning”.

Ytutseende för hela planen, ny konfiguration- Samhällsplan med färger 2018 och Samhällsplan utan färger 2018

2. Ny mallritning för aktuell version-2018

Vid start av New drawing i AutoCAD finns ny mallritning (template) för versionen 2018.

innehåller inställningar för ny version – lagernamn med filter – ritningsramar – stämplar. Lagernamn motsvarar bestämmelsekoden som anges i PBL Kunskapsbanken.
3. Nya dialoger-formulär för bestämmelser.

Exempel 1 - Dialog vid insättning av bestämmelse för Bostäder (fast bestämmelse)

 • Kod – beteckning B (röd markering innebär låst för redigering).
 • Beskrivning - bestämmelse med lagstöd (röd markering innebär låst för redigering).
 • Huvudsaklig – Ja, förvald gäller alltid. Ändras vid kombinationsområden där flera användningsslag gäller.
 • Enstaka - gäller alltid för insättning av text


Information till Användningsslag kan anges i form av Ursprunglig, Anmärkning och Precisering.
Öppna raden 4 – Information, markera id-kolumnen och skriv på raden beskrivning.
Exempel 2 - Dialog vid insättning av bestämmelse för Bostäder (valfri egenformulerade bestämmelse)

 • Kod – beteckning B redigeras med ”vänsterklick” ange önskat indextal
 • Beskrivning - formuläret för bestämmelse öppnas med ”vänsterklick”.Lagstöd fast text.


Precisering kan ej anges vid egenformulerade bestämmelser.


Exempel 3 - Dialog för Bostäder (valfri egenformulerad bestämmelse)

Önskad bestämmelse formuleras på raden för [anvandning:text] Resultat av bestämmelse kan ses på raden ”Använd beskrivning” Lagstöd – går ej att ändra, enligt Boverket PBL Kunskapsbanken


Exempel 4 Formulär för egenskapsbestämmelser inom Kvartersmark – Utformning - Radhus


 • ID kolumnen måste markeras för bestämmelsen
 • Då öppnas Kod och Beskrivningsfälten med ”vänsterklick”
 • Varje bestämmelse har sitt unika id enl Kunskapsbanken


Unika id för egenskaper visas på radenKod-kolumn för egenskaper har följande utseende


Här skrivs valfritt indextal på raden.
Beskrivning-kolumn för egenskaper (fast fomulering)

 • Bestämmelsen – Endast radhus (fast text)
 • För bestämmelsen kan endast en rad för Syfte skrivas
Beskrivning-kolumn för egenskaper med fri formulering- ex för friliggande hus.


I formuläret för egenskapsbestämmelsen finns variabler för var den fria texten ska skrivas, inom [….] .

 • Inom [text ] ska den egna formulerade bestämmelsen skrivas.
 • Syfte kan skrivas in om så önskas.
Exempel på formulär för egenskapsbestämmelser som innehåller symboler med värden (Takvinkel)

 • Symbolens värde skrivs på raden [takvinkel:decimaltal]
 • Använd .-punkt som decimaltecken
 • Ändra symbol värdet ska göras med funktionen ”Ändra beteckning” EJ via attribut edit som tidigare.
 • Önskas syfte till bestämmelsen skrivs det på raden [syfte:text].
4. Ny Legendmall för planbestämmelser enl aktuell version-2018. Standardmall är - LegendDefaultTemplate.2018.Sweden.xml

 Innehåller samtliga bestämmelser enligt ny konfiguration 2018.

 • Antal kolumner utökade se fliken Globala inställningar.
 • För bestämmelser som innehåller lagstöd skrivs det ut i kolumn 3
 • För egenskaper som innehåller syfte skriv det ut i kolumn 4.
 • Användningsbestämmelser som har precisering skrivs ut i kolumn 5.
 • Kolumnbredd anges i mm
 • Resultatet kan sättas På/Av under ”Visa”

Om egna ändringar utförs i standardmallen ska den sparas som en ny mall med eget namn på xml-filen. Detta för att det inte ska bli några konflikter längre fram i arbetet.5. Nytt Filter för sökning av bestämmelsekod i beteckningskatalogen – ”Sätt beteckning”
För varje bestämmelse i Boverkets PBL-Kunskapsbanken – Planbestämmelsekatalogen finns angivet en bestämmelsekod. ex utdrag från Planbestämmelsekatalogen för Centrum – bestämmelse.

Nedan visas Bestämmelsekod DP_KM_C
Bestämmelsekoden anges även som lagernamn för ytan i programmet.


I dialogen för ”Sätt beteckning”: Sök bestämmelsekoden genom att kopiera och klistras in på raden ”Filter:” Markering med + tecken visar inom vilken grupp som bestämmelsen finns att tillgå.
6. Utökat linjebibliotek
Flera alternativ för utfarts- och stängselförbudslinje när det gäller allmänplats eller kvartersmark.
Separata flikar i dialogen

 • Allmän plats
 • Kvartersmark
 • Allmän plats
 • KvartersmarkVal av linjer för utfart och stängsel har betydelse för unika koder, lagernamn och linjetyp.

Ex. gränslinje för utfartsförbud inom allmän plats - Koden

Ex. gränslinje för utfartsförbud inom kvartersmark -Koden


7. Kontroll av topologi vid koppling av områden med bestämmelser utförs automatiskt.

Använd alltid funktionen ”koppla beteckning till yta automatiskt”, då söker programmet upp rätt område (linjer) till valda bestämmelser. Kontroll av topologi sker, visas på kommandoraden

Antal åtgärder som krävs anges på kommandoraden – Visas 0 (noll) är topologin godkänd.
För att åtgärda och felsöka kör Geometrikontrollen i programmet- finns under Ribbon-fliken Geometrikontroll.

Mera information om Geometrikontroll gå in på länken> http://help.novapoint.com/doku.php?id=se:np:area_planning:cleanup:start
Använd inte (skapa beteckning med yta), då utförs ingen kontroll med automatik av topologin.


8.Ny funktion XML-export, exporterar all planinformation, enligt SIS standard för digitalt överföringsformat
Exporterar planinformation, gränser, områden med användnings-, egenskaps- och administrativa bestämmelser.
Alla beteckningar med Användning- och Egenskaps - bestämmelser måste vara kopplade till områden samt PlanID för planområdet måste anges och vara kopplat till hela området (Administrativa bestämmelser för Hela området>Planinfo).


Funktionen Export – Ange bibliotek för var xml-filen ska sparas

9. Ny XML-Import, importerar planinformation, enligt SIS standard för digitalt överföringsformat.

Starta en ny ritning (New) med Novapoint mallritning för samhällsplanering. Välj önskad linjetyp, se nedan.

Välj funktionen Import och hämta xml-filen
Standard för linjetyper som ritas in vid import är linjer med ”streck” i linjemönstret (enl HMK).

Önskas linjer med ”punkt” i linjemönstret. Välj inställning Linjer enligt Boverket innan import körs.
10. Oracle export, ny modell vid export – Topologinivå- - 2018.

Har tidigare versioner av Oracle export används före versionen 18.41 så måste ny användare för Oracle export skapas för ny version.Handledning - Konvertera gamla detaljplaner för arbete i 18.50 / 18.55 / 18.60

Om man vill arbeta med planer påbörjade i tidigare versioner än 18.50 (2015-standard) behövs en konvertering till den nya mallen (2018-standard). Följande behöver göras:

1. Ha en färdig, sparad plankarta där allt är kopplat utan fel. Var noga med att planen har ett PlanID.

2. Öppna plankartan i Novapoint Samhällsplanering 18.50/55/60.

3. Kör funktionen «Frånkoppla alla områden»4. Kör sen funktionen «Koppla beteckning till alla ytor automatiskt»5. Vi rekommenderar att man sparar dwg-filen med nytt namn innan man tar nästa steg!


6. Kör funktionen «Export» till xml.


7. Starta en ny dwg-fil och importera filen med funktionen «Import» av xml.

8. 2015-standarden hanterar inte variabler i betäckningar till skillnad från den nya 2018-standarden. Detta innebär att alla värden för variabler är defaultsatta till 99.9. De egenskaper med variabler man har i plankartan behöver därför gås igenom och korrigeras manuellt. För att göra detta – koppla från alla ytor, uppdatera värden på variabler och koppla sedan ytorna på nytt.

Handledning - Novapoint Scaling Settings

För att alla dialoger ska bli korrekta i skala i ACAD behöver vi göra en inställning för hantering av upplösning.

Högerklicka på Novapoint-ikonen, sedan:

 • Välj Egenskaper
 • Välj Kompatibilitet
 • Klicka på “Ändra inställningar för alla användare”

 • Klicka på “Ändra inställningar för hög DPI”

 • Bocka i “Åsidosätt hög DPI-skalning… och välj System


Tryck OK.

se/np/release_notes/np18505560/np18505560/start.txt · Last modified: 2020/01/10 07:40 by vn_se_heb