Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.10

Release: 2013-05-27

Uppdateringar i Novapoint Bas

Novapoint Bas består från och med 19-versionen av två delar:

 • Programmet Novapoint Bas. Det körs utanför - men är sammankopplat med - AutoCAD-miljön.
 • Menyn Bas inne i AutoCAD

Lagringen av terrängmodellen är i grunden förändrad och hanteras genom Novapoint Bas som nu startas innan AutoCAD. En annan genomgripande förändring är att aktiviteter används som huvudsorteringsbegrepp i databasen. Många av funktionerna i NP Bas är helt nya och ersätter äldre funktioner som tidigare fanns i AutoCAD miljön. Några funktioner har ändrats eller tagits bort helt och hållet.

Quadri-modellen i Novapoint 19 sparar koordinater med Double precision vilket gör att de ursprungliga koordinatvärdena kan användas även vid modell med “stora koordinater”.

Quadri DCM

I och med Novapoint 19.10 lanseras också serverlösningen Quadri DCM. För mer information om detta se http://www.novapoint.se/produkter/quadri

Nya funktioner

 • Processträd med aktiviteter: Möjlighet att strukturera genom aktiviter vilket ger bättre överblick än tidigare.
 • Fönster för visning i 3D
 • Fönster för visning längdprofilen
 • Fönster för visning tvärsnitt
 • Svep: Verktyg för att skapa massiva geometrier genom att svepa en profil längs en referenslinje. Kan användas för att skapa 3D-geometrier för till exempel kantsten och räcken.
 • Extrudera: Verktyg för att skapa massiva geometrier genom att sträcka geometri (punkter, linjer eller områden) vertikalt. Kan användas för att skapa 3D-geometri för till exempel befintliga broar, bullerskydd och väggar.
 • Flytta vertikalt: Verktyg för att flytta geometri (punkter, linjer eller områden) vertikalt. Linjer kan lyftas/sänkas till en referensyta och du kan även lägga till en förskjutning i förhållande till referensytan.
 • Ortho foto: Möjlighet att hänvisa till en eller flera uppsättningar av ortofoton, och använda detta som grund för planering och 3D-presentationer
 • WMS: Möjlighet att ansluta till Web Map Services för att dynamiskt hämta flygfoton från nätet. Fungerar i övrigt som ortofoto
 • Koordinatsystem: Möjlighet att ställa in horisontellt och vertikalt koordinatsystem för modeller och underlag.
 • Koordinatsystemsoperationer: NP Bas kan transformera från ett koordinatsystem till ett annat (inom samma datum). Gäller för vissa koordinatsystem, till exempel mellan UTM och NTM.
 • Ritningsregler (baskarta) för planfönstret.
 • Stöd för indelning i faser.
 • Stöd för arbete i en central modell som kan delas av all i projektet.
  • Anslut till ett projekt
  • Logga in
  • Dela
  • Ta emot
  • Lägg till Quadri DCM-koppling *

Import/Export

 • Transformation av data mellan olika koordinatsystem vid import
 • Redigering av import-aktiviteter
 • Validering av import-aktiviteter
 • Importformat:
  • Delimeted Text (*.csv, *.txt, *.xyz)
  • DSFL (*.dsf)
  • DWG (*.dwg)
  • ESRI ASCII GRID (*.asc, *.gsd, *.txt)
  • Esri Shape (*.shp)
  • GSD (*.gsd, *.txt)
  • COD (*.cod)
  • LandXML (*.xml)
  • QuadriG1 (*.tmg, *.gdd)
  • Quadrimodel (Quadrimodell)
  • RUT (*.rut)
  • SOSI (*.sos)
  • Laser Data (*.las *. laz, *.txt, *. xyz)

Funktioner som försvinner

 • Skapa enkel terrängmodell
 • Spara avgränsning till databasen
 • Visa/redigera terrängmodell
 • Redigera objektkoder
 • Avrinningsanalys
 • Digitalisering
 • Multiplot
 • Paketera Novapointprojekt
 • Hämta punkthöjd från terrängmodell till ritning
 • Rita längdsnitt från terrängmodell
 • Novaoint paperspace/modelspace verktyg

Uppdateringar i Novapoint Väg

Aktivitetsdriven arbetsprocess

Aktivitetstyperna Linje och Väg är införda i Novapoint 19. Dessa två aktivitetstyper är relevanta för Novapoint Väg.

Skapa en aktivitet av typen Linje när du skall konstruera referenslinjer och avgränsningslinjer.

Skapa en aktivitet av typen Väg när du skall modellera vägar. Denna aktivitet använder sig av filerna som vägmodelleringsverktyget behöver (”VIPS-datan”).

Både Linje- och Vägaktivitetet håller ordning beräkningsunderlag samt att resultatet lagras i Quadrimodellen. Aktiviteten håller också reda på vilka objekt som skapats.

Linjekonstruktion

Som en följd av systemet med aktivieter är verktyget Linjekonstruktion förändrat:

 • Linjen lagras inte längre till en grupp utan i en aktivitet
 • Linjen får inte längre en objektkod, utan en objekttyp (som anges i aktiviteten i NP Bas)
 • Funktionen Linjenamn i Linje-menyn är ändrat till Välj aktivitet
 • Terrängprofilen beräknas inte längre med hjälp av tvärsektioner/interpolering utan genom att ett vertikalt snittplan läggs utefter linjen och skär igenom alla objekt i databasen som linjen korsar. Alla objekt i databsen som i aktiviteten lagts till som beräkningsunderlag ritas ut i vertikalfönstret.
 • Jordlager behöver inte längre anges i linjekonstruktion då dessa fullt ut modelleras i NP Bas och i Quadrimodellen. Dock måste jordlager tas med i beräkningsunderlaget till linjeaktiviteten för att synas i vertikalfönstret.

Vägmodell

Som en följd av systemet med aktivieter är verktyget Vägmodell förändrat:

 • Vägmodellen kan startas direkt från aktiviteten inne i Novapoint Bas (högerklick-öppna/dubbelklick på aktiviteten). Detta rekommenderas då resultatet av beräkningen visas direkt i de grafiska fönstren i NP Bas (förutsatt att dessa har ett urval av data som inkluderar vägmodellen). Detta betyder också att 6 klick har reducerats till 1 jämfört med Novapoint 18.
 • Terrängprofilen beräknas inte längre med hjälp av tvärsektioner/interpolering utan genom att ett vertikalt snittplan läggs utefter linjen och skär igenom alla objekt i databasen som linjen korsar. Alla objekt i databsen som i aktiviteten lagts till som beräkningsunderlag ritas ut i vertikalfönstret.
 • Jordlager behöver inte längre anges i vägmodellen då detta modelleras fullt ut i NP Bas. Dock måste alla jord- och berglager anges som beräkningsunderlag till vägmodellen för att komma med i beräkningen.

Ytterligare funktioner

Sammanfoga vägmodeller i korsning

Uppdaterad funktionalitet

Vägstandard

VGU 2012 är inlagd med mallar och i beräkningar av skevning och breddökning.

Plan,Profil och Perspektiv

Plan-, profil- och perspektivvisning är borrtaget från vägmodellen. Detta handhas nu inne i NP Bas i 3D-, plan, eller profilfönstret.

Väg-meny i AutoCAD

Rita profil från vägmodellen

Funktionen är förenklad eftersom stor del av tilläggselement för utritning nu styrs genom att man lägger till beräkningsunderlag och illustrationsobjekt i aktiviteten i NP Bas

Det som skall ritas ut väljs i Novapoint Bas. Om ex andra vägar skall ingå i terrängen skall de väljas som en del av beräkningsunderlaget. Om man bara vill visa andra vägar som illustration skall de läggas till som illustrationsobjekt.

Ovan är Veg 002 och Veg 005 inlagda som illustrationer.

Längdprofil från vägmodell

CL, Veg 002 och Veg 005.

Om du gör förändringar i beräkningsunderlag eller illustrationsobjekt måste vägmodellen beräknas om för att ändringarna skall slå igenom.

Rita tvärsektioner – Rita tvärsektioner från vägmodell

Likt längdprofilen är detta också förenklat. Vad som skall ritas ut väljs i Novapoint Bas.

3D Objekt Längs Linje

Tillgänglig i Novapoint 19.10 och använder Aktivitetssystemet för att välja en Väg/Järnvägsmodell eller för att välja beräkningsunderlag för terränghöjder.

Bullerskärm och kontaktlednigsstolpar inlagda med funktionen 3D-objekt längs linje.

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Aktivitetsdriven arbetsprocess

Aktivitetstyperna Linje och Järnväg är införda i Novapoint 19. Dessa två aktivitetstyper är relevanta för Novapoint Järnväg.

Skapa en aktivitet av typen Linje när du skall konstruera referenslinjer och avgränsningslinjer.

Skapa en aktivitet av typen Järnväg när du skall modellera järnvägsmodellen. Denna aktivitet använder sig av filerna som vägmodelleringsverktyget behöver (”VIPS-datan”).

Både Linje- och Järnvägaktiviteten håller ordning beräkningsunderlag samt att resultatet lagras i Quadrimodellen. Aktiviteten håller också reda på vilka objekt som skapats.

Linjekonstruktion

Som en följd av systemet med aktivieter är verktyget Linjekonstruktion förändrat:

 • Linjen lagras inte längre till en grupp utan i en aktivitet
 • Linjen får inte längre en objektkod, utan en objekttyp (som anges i aktiviteten i NP Bas)
 • Funktionen Linjenamn i Linje-menyn är ändrat till Välj aktivitet
 • Terrängprofilen beräknas inte längre med hjälp av tvärsektioner/interpolering utan genom att ett vertikalt snittplan läggs utefter linjen och skär igenom alla objekt i databasen som linjen korsar. Alla objekt i databsen som i aktiviteten lagts till som beräkningsunderlag ritas ut i vertikalfönstret.
 • Jordlager behöver inte längre anges i linjekonstruktion då dessa fullt ut modelleras i NP Bas och i Quadrimodellen. Dock måste jordlager tas med i beräkningsunderlaget till linjeaktiviteten för att synas i vertikalfönstret.

Järnvägsmodell

Som en följd av systemet med aktivieter är verktyget Järnvägmodell förändrat:

 • Järnvägmodellen kan startas direkt från aktiviteten inne i Novapoint Bas (högerklick-öppna/dubbelklick på aktiviteten). Detta rekommenderas då resultatet av beräkningen visas direkt i de grafiska fönstren i NP Bas (förutsatt att dessa har ett urval av data som inkluderar vägmodellen). Detta betyder också att 6 klick har reducerats till 1 jämfört med Novapoint 18.
 • Terrängprofilen beräknas inte längre med hjälp av tvärsektioner/interpolering utan genom att ett vertikalt snittplan läggs utefter linjen och skär igenom alla objekt i databasen som linjen korsar. Alla objekt i databsen som i aktiviteten lagts till som beräkningsunderlag ritas ut i vertikalfönstret.
 • Jordlager behöver inte längre anges i järnvägmodellen då detta modelleras fullt ut i NP Bas. Dock måste alla jord- och berglager anges som beräkningsunderlag till järnvägmodellen för att komma med i beräkningen.

Trackdata och Standard Cross-section Wizard

Dessa två funktioner fanns tidigare under Järnväg i AutoCAD-menyn. De är nu flyttade till järnvägsmodellen och finns under menyn Verktyg. Det betyder också att du inte längre behöver växla till AutoCAD att använda dessa utan har tillgång direkt till dem i NP Bas.

Uppdateringar i Novapoint VA

Nya funktioner

 • Nytt sätt att skapa VA-projekt i Novapoint Bas:
  • VA-aktivitet, som består av:
   • Beräkningsunderlag
   • Illustrationsobjekt (för längdprofil och tvärsektion)
 • Förändrat gränssnitt mot andra teknikområden, framför allt väg och järnväg.
 • Produktbibliotek: Uppdaterat bibliotek med fler leverantörer och nya rör- och brunnsdelar i 3D. OBS! Produktbilioteket kan endast användas om du kör norsk konfiguration. En svensk version kommer i slutet av 2013

Nytt i Novapoint Bas: Först måste en VA-aktivitet skapas i Novapoint Bas. För aktivieteten väljs önskat beräkningsunderlag (terrängytor, bergytor, vägmodeller etc) och om objekt ska visas men inte användas som underlag för mängdberäkning sätts dessa som Illustrationsobjekt.

Nytt i VA/Kabel: Dialogrutan Projekt ID är ersatt med dilaoger Välj aktivitet. I denna väljs vilken VA-aktivitet som ska vara aktiv. Om en väg- eller järnvägsmodell ska användas som referens vid skapade av ledningssträckor väljs även dessa i dialogen.

3D – Visa 3D modell (Solid)

Bättre styrning av lagernamn på solider då upp till sex delnamn kan skapas. Varje del kan bestå av antingen fritext eller information från modellen

Kända fel och brister

 • Ledningar och brunnar visas inte inne Novapoint Bas. Detta kommer åtgärdas i Novapoint 19.10a som beräknas släppas i slutet av juni 2013
 • När en ledningssträcka är kopplad mot en väg- eller järnvägsmodell, kan det i vissa enstaka fall bli konflikt mellan marköverytan och väg-/järnvägsmodellen. Trådmodellen och terrängprofilen visas då som ett zick-zackmönster. En workaround för att bli av med problemet är att flytta första eller sista noden några centimeter.

Uppdateringar i Novapoint Anläggning

Last modified: 2017/01/03 14:30 by vn_no_aew