Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.10.c

Version 19.10.c

Novapoint Bas

Import

 • Rättat: Standardinställningar sätts till default vid ny import.
 • Rättat: Fel i dwg-import när man valde “Skapa ett ytobjekt av 3D-faces på samma lager”
 • FörbättradEsri ASCII Grid import
 • Rättat: Import av QuadriG4-model
 • Rättat: Vid reimport av dwg blir nu nya lager i dwg-filen importerade
 • Rättat: Värde för noggrannhet vid import sätts nu också på importerade objekt.

QuadriDCM

 • Nytt: Man kan nu radera aktiviter som är delade.
 • Rättat: Programmet hängde sig vid redigering av aktiviteter.

Annat

 • Ny presentationsstil: Nivåkurvor i planfönster. Lämpar sig för att skapa nivåkurvor från projekterad väg tex.
 • Rättat: Användaren förhindras att spara modellen på UNC-sökväg (då detta inte stöds av systemet idag)
Version 19.10.c

Uppdateringar in Novapoint Väg

Vägmodell Beräkningsunderlag

Fel vid Matjord- och Utskiftningsmassor i samma tvärsektion är rättat. NOT: Det är viktigt i NovapointDCM att jordlager inte korsar varandra i modellen. Detta måste användaren kontrollera. Vi jobbar med verktyg som anayserar jordlager och ger användaren möjlighet att prioritera jordlager som korsar varandra. Det är bara då ett jordlager korsar markytan som vägmodellen ignorerar det som är över markytan.

Vägmodell – Verktyg – Siktanalys

Når du kör enNär du kör siktanalys ritas siktlinjerna ut i modellen för var 20e meter. Linjer som uppfyller siktkraven visas i grönt medan de lonjer som inte uppfyller kraven visas i rött. Analysen körs enbart mot vägmodellen, och inte mot andra objekt i modellen. Dessa måste kontrolleras manuellt.

Väg – Rita slänter från vägmodell.. - Rita Nivåkurvor

Lagt till stöd för nivåkurvor lägre än -100 m i både 2D opch 3D.

Väg – Linjekonstruktion från inmätta punkter, Novapoint REHAB...

Länk till hjälpfil är rättad.

Väg – Linjekonstruktijon…

Kopiera och parallellförflytta är rättad.

Väg – Släntberäkning…

Rättning; Mer noggrann beräkning vid stora koordinater.

I NovapointDCM 19

I AutoCAD:

Version 19.10.c

Uppdateringar i Novapoint VA/Kabel

Konstruktion

 • Kontroll av otillåtna tecken i dialoger. Vilket i nästa steg skyddar VA-modellen från att förstöras.

Plan presentation

 • Problem med att ballonger glömmer av sin position. Förbättrad positionshantering när användaren startar konstruktionsdialogen och går tillbaks till AutoCAD (Rita plan).

Bas

 • Om det finns flera VA-modeller i samma pärm raderades även icke-aktiva modeller om man raderade en aktivitet. Detta är nu fixat.
Last modified: 2015/03/19 16:33 by vn_se_heb