Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.20.FP1

Version 19.20.FP1

Uppdateringar i Novapoint Bas

Visningsstil

NYTT:

 • Avancerade visningsstilar för tvärsektion och längdprofil (Teknikområde > Road).

Konverteringsregler

NYTT:

 • Bef byggnader till Byggnadslinje objekt (AutoCAD-lager som innehåller befintliga byggnader konverteras till Byggnadslinje objekt med egenskap som Befintligt).
 • Nya byggnader till Byggnadslinje objekt(AutoCAD-lager som innehåller nya byggnader konverteras till Byggnadslinje objekt med egenskap som Projekterad).
 • Niv_kurva_DWG till Hojdkurva (AutoCAD-lager som innehåller nivåkurvor konverteras till Höjdkurva objekt).
 • Landskap_DWG_Punkthöjd till Quadri (AutoCAD-lager (M-251A_Projekterade_höjder & M-251_Befintliga_höjder) som innehåller punkthöjder skapas via Novapoint Landskaps höjdsättning konverteras till objekt OspecifieradMarkyta).
 • Bef inmätta träd till Träd objekt (AutoCAD-lager som innehåller befintligt inmätta träd konverteras till Träd objekt med trädsymboler och egenskap som Befintligt).
 • Nya träd till Träd objekt (AutoCAD-lager som innehåller nya träd konverteras till Träd objekt med trädsymboler och egenskap som Projekterad).

ÄNDRAT:

 • Konverteringsregeln VV Ritningshandbok 2.01 - 1903 har förbättrats bl. a att ursprungliga AutoCAD-lagernamn läses in och visas i objektets egenskap. Vid importering av dwg kommer även lager (oavsett geometrityp) som inte namnsätts enligt VV Rithandsboken kommer också läsas in som proxyobjekt med lagernamn i egenskap.

Importfiler

ÄNDRAT:

 • Område av intresse (Area of interest, AOI)
  • Lagt till presentation/Visningsstil som visar objekter som ligger utanför projektets område av intresse med rött.
  • Dialog för att välja om du vill importera objekt utanför område av intresse eller inte.
  • Serverprojekt använder projektets definierat område som område av intresse.
 • Växla X/Y är bara tillgänglig vid import av Laserdata.

Fönster

NYTT:

 • Stäng flera fönster (Högerklicka på fönstret). Lagt till möjlighet att stänga alla fönster undantag aktivt och stänga alla fönster.

Navigering

ÄNDRAT:

 • Navigering i plan- och 3D-fönster är förbättrad.
 • Navigering Helikopter i 3D-fönster är tillbaka.

NYTT:

Ortofoto/WMS

ÄNDRAT

 • Rättat fel med att draperad bild bli svart ibland.

NYTT:

 • Nya aktivitetsmallar till WMS. WMS-Url hämtas från Geodata.se:
  • Trafikverket Vägdata (Innehåller 95 företeelsetyper från NVDB (Nationella vägdatabasen)).
  • Trafikverket Riksintressen 2012 (Riksintressen för flyg, järnväg, sjöfart och väg).
  • LTS Skyddade Områden (Innehåll: Djur- och växtskyddsområden, Kulturreservat, Nationalparker, Naturreservat (4 st lager). Data hämtas ursprungligen från Naturvårdsverkets VicNatur av respektive länsstyrelse).
  • SGI Sverige Skreddatabas (SGI - Skreddatabas: skred, ras, erosion och övriga jordrörelser).
  • Skyddade Områden Kulturarv (Fasta fornlämningar,Kyrkliga kultuminnen,Byggnadsminnen,Statliga byggnadsminnen, enligt Inspire, hela Sverige).
 • Stödjer JPEG 2000 format

Markyta och Underyta

ÄNDRAT:

 • Diverse förbättringar i beräkningen. Avgränsningar som innehåller bågar kan nu användas.
 • Inställningar - Dialogen för inställningar har förbättrats.

NYTT:

 • Inställingar - Lagt till möjlighet för kontroll av indata för avgränsning och hål.

Inställningar

ÄNDRAT:

 • Inställningar (Novapoint Alternativ) för Plan- & 3D-fönster flyttas till toppen under delen Gemensam.
Version 19.20.FP1

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägaktivitet

Genom att använda mallen “Från befintlig vägmodell”, kommer resultatet av den senaste beräkningen att lagras som objekt i databasen. Denna funktion ger användaren möjlighet att på ett enkelt sätt plock in vägmodeller från 18-projekt i NP19.

Jord- och berglager, Underytor

I Novapoint 19 är det nödvändigt att definiera alla underytor som en avgränsad volym (area i tvärsnitt). Om en modell enbart har en markyta kommer NP Väg, Järnväg och VA anta att hela modellen består av jord (jordschakt). Så snart man har lagt in ett jordlager i modellen kommer programmet att anta att det nedersta lagret i modellen är berg. Om du vill definiera din modell som berg och inte jord är det enklaste sättet att definiera ett tunt vegetationstäcke (5 cm) genom att parallellkopiera markytan nedåt.

Om en yta med vegetation/matjord definieras är det också nödvändigt att definiera vad som finns utanför dessa områden. Om materailet utanför skall vara jord (jordschakt) måste ett lägre jordlager definieras med ett hål för områden med berg. Om du vill ha berg utanför dessa områden måste ett tunt lager med vegetationsavtagning definieras där.utan det lägre jordlagret uppfattas materialet under urgrävningen som berg:Områden med olika jordlager kan definieras med 2D-polygoner från AutoCAD:En separat Underyta-aktivitet måste definieras för resp område.
Exempel på vad som händer om man inte definierar, resp definierar ett lägre liggande jordlager när man har vegetationsavtagning inom ett område:


För att skapa en modell av underytorna måste en “BOTTENYTA” definieras för att inte allt utom definierade jordlager skall ses som berg.

Vägmodell– Visa – Illustrationsymboler

FIX: Denna funktion fungerade inte i tidigare versioner av Novapoint 19. Symboler visades bara när sektionen träffade exakt i en brytpunkt på det som symbolen skall visa. Detta är nu rättat.

Vägmodell – Data – Vägytor

NYTT: “Ärver” på mittremsa (0.x surfaces) ärver nu från ytan närmast UTANFÖR.

-0.1 and -0.2 ärver lutning från -1.1. \\


-0.1 och -0.2 tar lutning från -1.1, 0.1 och 0.2 från 1.1.

NYTT: Det är nu möjligt att välja “Kopiera till andra sidan/Radera yta” genom högerklick. \\

Version 19.20.FP1

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Linjekonstruktion

 • LandXML finns nu tillgänglig i Linjekonstruktion. Denna export kan också exportera linjer som inte finns med i modellen. Exporten tar också med Jvg-specifik data såsom rälsförhöjning, hastighet etc.
 • Det finns nu en funktion för att dela horisontalgemetrin vid en angiven punkt.
 • Det är nu möjligt att importera karaktersitiska punkter från växlar som referenspunkter. Denna funktion finns tillgänglig via högerklick i listan för referenspunkter.
 • Statusraden är något förstorad för att öka läsberheten.

Växelkonstruktion

 • Det är n möjligt att välja vilken karakteristisk punkt som sakall användas vid insättning (BK, BKA, TK, SS).
 • Uppdaterad lista över norska växlar

Generellt

 • Flera mindre felrättningar
Version 19.20fp1

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Konfiguration

 • NYTT: Man kan nu definiera tjocklek på brunnsbotten. Ledningens referenslinje går mot insida botten i brunnen.

OBS OBS - Öppning av gamla projekt i 19.20

Vid öppning av gamla projekt i 19.20 så får användaren upp en fråga om existerande Z-värde för brunnen är insida botten. I version NP18.x/NP19.10 var standard för brunnens Z-värde utvändig botten. Brunnens Z-värde blir beräknat beroende på ledningens referenspunkt och dimension, samt brunnens bottentjocklek. När användaren har använt Z-värde för invändig brunnsbotten ska man då svara JA på frågan. De användare som använt standardvärdet med Z som utvändig brunnsbotten, ska då svara NEJ på frågan.

Version 19.20.FP1

Uppdateringar i Novapoint Geoteknik

Skapa underyta

När man skapar en underyta (Berg/Lera/etc) så kommer det objekt (TIN) som skapas att få samma namn som Aktiviteten.

Geotekniska symboler

De geotekniska symboler som används i Plan/Profil/3D-vyer har justerats då det upplevdes som väl stora.

Förbättringar av prestanda för visning av geotekniska symboler.

Rättelse av ritningsregel GeoInterpretation. Visning av geotekniksymboler ska nu fungera i alla typer av vyer.

Diverse rättelser

Bugg vid inläsning av geoteknik rättad.

Rättad versionskontroll.

Uppdaterad visningsregel 3D

Last modified: 2016/10/24 13:47 by gs_se_jln