Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.2x.FP6

Släppt: 20.03.2015

19.20.fp6 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.25.fp6 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access - 19.25 only |

Version 19.2x.FP6

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Generellt

NYTT: Klassificering och koder

I FP6 finns det nu möjlighet att koppla aktiviteter och objekt till ett klassificerings/kodningssystem. Färdiga mallar finns för Ansvarig part, Byggdelar, Produktionsresultat, Presentation samt Status. Finns även en mall som hanterar inläsning av koder från textfil.

FÖRBÄTTRAT: Export DWG

Finns nu möjlighet att använda Klassificering för att skapa lagernamn vid export av presentation till dwg.

NYTT: När ett objekt är valt är det nu möjligt att i egenskapsfönstret se vilka aktiviteter som har objektet som sitt resultat. Genom att klicka på länktexten för en aktivitet markeras denna i Processträdet.

NYTT: Skapa, visa och redigera intresseområden för lokala quadrimodeller.

FIXAT: Novapoint slutade fungera ifall ett längdprofilsfönster var öppet när man öppnade en tvärsektionsaktivitet. Novapoint slutade även att fungera i vissa fall när man stängde ett längdprofilsfönster.

FIXAT: I vissa fall när undergrundsytor importerades och användes som beräkningsunderlag till vägmodellen togs dessa inte med i beräkningen.

FIXAT: Objektet SubsurfaceSurface har nu fått tillbaka sitt svenska namn, “Jordlager - Yta”

FIXAT: Sorteringen av processträdet i Utforskaren var fel vid användning av numrering.

FIXAT: N > Hjälp >Uppladdning till Vianova Support. Åtgärdat fel som gjorde att det inte gicka att skicka stora Quadrimodeller/Worksets.

FIXAT: Ortofoton som draperades på terräng i projekt med stor geografisk utsträckning gav dåligt resultat och upplösning. Detta är nu åtgärdat.

Urvalsdialogen

NYTT: I Urvalsdialogen finns en ny gruppering som sorterar aktiviteter och objekt utifrån kriteriet om de är valda eller inte.

NYTT: En första version av att lägga till filtrering av objektens attribut vid urval. Håll musen över önskat objekt och klicka på filterikonen.

Välj attribut du vill filtera på och fyll i önskat värde eller välj i listan. Vilket sätt beror på attributets typ. Avsluta med Enter eller klicka på bocken. För att redigera filter dubbelklickar du på det i listan. OBS! Det går i FP6 inte att filtrera på status Befintligt eller Projekterat då detta ligger på en högre nivå.

Mäta i modellen

NYTT: Nu går det även att mäta area i plan- och 3D-fönster. Högerklicka för att välja vilka snap-funktioner som ska vara aktiva

FÖRBÄTTRAT: Det går du att mäta avstånd mellan fler än två punkter genom att klicka ut punkter i plan- och 3D-fönster.

NYTT: Det går nu att ångra en punktinmatning. Ctrl+z raderar senast tillagda punkt.

NYTT: Nytt snap-alternativ, Snap to midpoint. Högerklicka för att aktivera/avaktivera önskad snap-funktion.

Markyta

FÖRBÄTTRAT: Möjlighet att använda Urvalsdialogen för att välja yttre begränsning

FÖRBÄTTRAT: Fler fel har rättats då trianguleringen inte alltid gav resultat eller att Novapoint Bas slutade att fungera.

Import

NYTT: Begränsa import genom att ange specifikt område. Starta import på vanligt sätt, välj fil och konverteringsregel. Klicka därefter på Förhandsvisning. “Välj objekt” tänds då upp och är klickbar. Dialogrutan Dynamiskt urval visas och klicka på Område. För att lägga till område, klicka på markerad orange knapp och rita in området som du önskar importera data inom. Tryck Ctrl+z för att ångra den senaste punktinmatningen.

NYTT: Vid DWG-import finns fler möjligheter att slå samman 3D-face till ytobjekt.

NYTT: Stöd for transformation från NN54 till NN2000

NYTT: IFC import - Assigning Global Coordinate

IFC-filer som importeras kan nu tilldelas ett globalt koordinatsystem. IFC-importen är baserad på buildingSMART® IFC och IAI (International Alliance for Interoperability) datautbytesstandard IFC2x3 (rekommenderad), IFC2x2 och IFC2x. För att importera IFC använder du den vanliga importfunktionen.

I FP6 har det kommit ett nytt steg i Importdialogen “Assign Global Coordinate”. Här kan man ge koordinater för Δx, Δy and Δz för att importen ska hamna på rätt ställe i modellen. Δz är det som oftast krävs men beror på din IFC-fil. Vi beklagar att den inte är översätt.

Vianova rekommenderar att filen först öppnas i en gratis IFC-viewer, t ex Solobri eller Tekla Bimsight, för att hämta ut information om exakt placering.

Uppdateringar i Novapoint Bas AutoCAD

AutoCAD - Konfiguration för Novapoint

NYTT:Finns stöd för AutoCAD 2016 i Novapoint 19.25. Gå till Start> Alla program> Novapoint 19.25 > Tools > Configuration 19.25

OBS! Inte helt genomtestat då det bara har testats på betaversion av AutoCAD 2016

Rita från Quadri

FIXAT: Om man skapat en tvärsektionspresentation inne i NovapointDCM Bas och sedan ritade ut dessa inne i AutoCAD så var inte sektionsnumret korrekta

Ribbons

UTBYTT: Funktion för att sätta in ritningsramar är utbytt. Den äldre funktionen är inbyggd i den nya.

Version 19.2x.FP6

Novapoint Väg

Väglinjeaktivitet

NYTT: Lägg till egenskap för referenslinje, t ex vägstandard

Linjekonstruktion

NYTT: Förbättrad hastighet i kommunikation mellan AutoCAD och NovapointDCM Bas. Om historiken innehåller fler än 20 rader fås ett meddelande och det går då att välja att inte läsa in alla.

NYTT: Det går nu att radera radie mellan två fasta element i horistonalgeometrin

NYTT: Det går nu att höja/sänka ett element i vertikalgeometrin

FIXAT: Det går återigen att välja en båge (Arc) i ritningen

Vägmodell

NYTT: Konfigurationen för utritning av vägmodellen skickas nu med till QuadriDCM vid delning.

FIXAT: Berghyllans sträckning registrerades två gånger när tvärsektionerna beräknades flera gånger. Detta är nu rättat

Version 19.2xFP6

Uppdateringar i Novapoint Railway

Alignment Design

Automatic Quadri save:

Det är nu möjligt att sätta på/av automatisk lagring av referenslinje till Quadrimodellen då det i större projekt med långa referenslinjer tog lång tid. Det är även att rekommendera att rensa bort historik som inte används.

NOTE: Terrain will be turned off if automatic save to Quadri is disabled, because there is no horizontal geometry to calculate from.

Negative cant:

Går nu att styra rälsförhöjningen genom att använda positivt eller negativt värde. Negativt ger rälsförhöjning åt vänster och positivt åt höger.

Övriga ändringar:
  • Går nu att höja/sänka enstaka element i vertikalgeometrin. Högerklicka på önskat element, måste vara fast inspänt, välj “Lift/sink from Element” och sedan välj önskat element. Ange sedan värde.
  • Om du har två rakelement med en fritt inspänd både mellan dessa och sedan raderar bågen behålls fastpunkterna och linjera förlängs till dess skärningspunkt.
  • Snabbare inläsning av linjer som innehåller mycket historik

Rapporter

  • Volymrapporter är nu korrekta även när kilometrering används.

Uppdateringar i Novapoint Tunnel

FÖRÄNDRAT: 3D-utritning av tunnel: Standardval är att tunnel ritas ut som Surface och inte 3DFace

FIXAT: Geologi och bergförstärkning: Flytt och skalning av bakgrundsbilder är fungerar igen.

NYTT: Geologi och bergförstärkning: Vid import av ett projekt från Novapoint 18 tas även teckenförklaringen med.

FIXAT: Ett fel i LandXML-exporten är korrigerat.

FIXAT: Fel vid skapade av tunneltvärsnitt som uppkom i enstaka projekt är rättat.

Version 19.2x.FP6

Uppdateringar Novapoint VA

Konstruktion

FÖRBÄTTRAT: Det går nu snabbare att spara ledningssträckorna till Quadrimodellen

FIXAT: Vid ändring av namn blev fel delsträckor visade i trädstrukturen

FIXAT: Vid insättning av böj på tryckledning, eller vid insättning av nod på en sektion som innehöll en tryckledning, blev koppling insatt i fel referenspunkt, “insida botten av koppling” istället för “utvändig topp”

FIXAT: Tryckledning blev vid uppstart insatt på fel referenhöjd i start och slut.

NYTT: Illustrationsobjekt i vertikalritning har till nu endast kunnat visa objekt skapade i Novapoint 18 som “Objekt”, eller solid som är skapad inne i NovapointDCM Bas. Detta är nu förbätttrat så att alla typer av objekt, t ex dwg-block, som korsas av ledningssträckan visas.

NYTT: Funktion för att städa upp i processträdet i NovapointDCM Bas. Från version 19.2x FP5 försvann möjligheten att flytta ledningssträckor och referenslinjer för VA inne i processträden i NovapointDCM Bas. Detta för att säkerställa att innehåller i VA-modellen och Quadrimodellen ska vara identiskt. Funktionen behöver endast användas på projekt där aktiviteter för referenslinje och ledningssträckor inte återfinns direkt under aktiviteten för aktuell VA-modell.

Konfiguration

FIXAT: Angivna dimensioner för ledningar i betong är ändrat till innerdiameter

Version 19.2x.FP6

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken Prof

FÖRBÄTTRAT: Länkar i Teknisk Dokumentation i Hjälp är uppdaterad

FÖRBÄTTRAT: F16-F20, nu finns stöd för orange bakgrund

FÖRBÄTTRAT: T1 & T2, nu finns stöd för orange bakgrund

FÖRBÄTTRAT: F17+T1 & T2, nu finns stöd för orange bakgrund

FÖRBÄTTRAT: X-skyltar - lagt till skyltkombination med riktning åt höger

Uppdateringar i Novapoint Geoteknik

GeoSuite Extension

Det finns nu en panel som innehåller verktyg för att hantera tolkningsdata från GeoSuite Presentation i Novapoint 19.20.

I panelen finns GOM (Ground Observation Module), Grafisk tolkning och Tolkning av egenskaper.

GOM

Detta är ett verktyg för att kunna “klippa ut” ett område av intresse i en större modell för att i 3D-vy kunna granska hur modellen ser ut mera i detalj.

GOM = Ground Observation Module

GOM:en byggs upp genom att peka ut ett område i planvy (rektangel eller polygon) och begränsas uppåt och nedåt av existerande jord- eller bergmodeller. Det är ett krav att det finns minst två ytmodeller som täcker _hela_ GOM:ens definitionsområde i plan.

Om man har fler än två ytmodeller kan man välja viilket/vilka - förutom den övre och den undre ytan - som ska ingå i GOM:en.

GOM:en skapas i form av solider som representerar jordvolymerna mellan de utvalda ytorna.

Grafisk tolkning

Detta är en aktivitet som man skapar för att dokumentera utförd grafisk tolkning som utförs i AutoCAD. Aktiviteten skapas och läggs som en underaktivitet på lämplig plats i processträdet. Ange en beskrivande text som definierar syftet med denna tolkningsaktivtet och ett datum som ska associeras med aktiviteten.

Arbetet med att skapa grafisk tolkning sker uteslutande i AutoCAD. Öppna/skapa en längd- eller tvärprofil, och hämta därefter in eventuell befintlig tolkning (se Hjälpen GeoSuite Presentation). I samband med att befintlig tolkning hämtas in får tillhörande aktivitet “Grafisk tolkning” väljas. Här kan man ha förberett olika aktiviteter - indelade antingen på olika jordlager, områden, syften, etc.

Tolkningsattribut

Med detta verktyg kan man ansätta attributvärden på inläst punktinformation från exempelvis PXY.

Välj vilka punkter som ska hanteras - vanligtvis väljs en inläsningsaktivitet PXY - och sätt vilka attributvärden som ska tilldelas dessa tolkade punkter. De värden som kan sättas är

  1. Lagerklassificering: Geoteknisk kod för önskat jord/bergmaterial
  2. Lagerklassificeringsmetod: Hur har dessa egenskaper bestämts
  3. Rating: Sätt ett relativt mått på kvaliteten på data (osäkerhet/säkerhet)

Inläsning av PXY-filer som underlag till tolkade jordmodeller

I princip alla importer till Novapoint använder konverteringsregler. Det finns nu en anpassad konverteringsregel för att läsa in ett punktunderlag och skapa tolkningsunderlag som kan användas vid triangulering av underytor (berg, lera, fyllning mm.)

För att använda punktunderlaget till detta måste man göra detta i två steg:

  1. 1 Läs in PXY-filen och välj konverteringsregel “GeoSuite PXY”
  2. 2 Bearbeta det inlästa resultat och sätt egenskaper med verktyget “Tolkningsattribut”. Som indata till detta verktyg använder man då resultatet från PXY-importen enligt punkt 1 ovan..

I steg två kan man välja att ge metadata och sätta vilken typ av jordlager (eller för den delen också berg) som punkterna representerar, hur man kommit fram till detta och vilken tillförlitlighet man bedömer att data har.

När detta är på plats kan inlästa data ingå i byggandet av ett specifikt jord- eller bergmodell.

I processen att importera PXY ingår att ange om de punktinformationen är inmätt i samma koordinatsystem som den övriga modellen. Detta görs som ett steg i processen. I en PXY-fil finns ingen information om vilket koordinatsystem den är inmätt i så det är i detta fall helt upp till operatören att ta ansvar för att koordinaterna ligger i rätt system.

Last modified: 2016/10/24 13:51 by gs_se_jln