Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP1

Släppt: 2015-09-21

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Version 19.3x.FP1

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Generellt

Info: Novapoint har dessvärre inget stöd för Windows 10. Problemet ligger i att drivrutiner för datorernas grafikkort ännu inte är anpassade till Windows 10. Detta ger problem med 3D-objekt inte visas i Novapoint Bas.

Nytt: Går att lägga till mönster (pattern) på 3D-ytor. Det går nu även att lägga textur på vertikala ytor och volymgeometrier.

Nytt: det är nu tydligare varifrån en visningsstil hämtas ifrån genom att det finns ikoner framför visningsstilar som är egendefinierade eller som är landsanpassade. Om ingen ikon visas betyder det att visningsstilen kommer från programinstallationen

Förbättrat: Visning av vald TIN-yta vid överlappande ytor har blivit tydligare

Förbättrat: Beräkningen av höjdkurvor från en TIN-geometeri görs nu med avrundning till närmasta valda intervall

Rättat: När en aktivitet togs bort som indata till en annan aktivitet i QuadriDCM-projekt blev det inte alltid uppdaterat i andra worksets.

Rättat: Egenskapsfönstret→Detaljer→Redigering av punktvärde. Novapoint Bas kunde på vissa maskiner sluta att fungera vid ändring av punktinformation för objekt med linjegeometri

Rättat: Om skärmupplösning på 125% användes så visades inte hela dialogen för helikopternavigering.

Modellering

Markyta och underyta

Nytt: Ny inställning för att optimera TIN-ytor, Inställningar→ TIN brytlinjer → Använd gränser från ytor som brytlinjer. Ytornas yttre gränser används då som brytlinjer och det finns då ingen risk att det blir överlappande modeller. När detta alternativ väljs kommer beräkningstiden öka.

Nytt: Ny inställning för att små hål mellan tringelmodeller fylls igen. Dessa hål uppstår när flera TIN-ytor ska läggas samman till en gemensam yta. Du hittar inställning i aktivteten för Markyta och Underyta i Inställningar→ Prioritet TIN → Fill small holes (beklagar att översättning fallit bort).

Exempel utan denna inställning:

Man ser på bilden att resultatobjektet har flera inre hål (45)

Exempel med denna inställningm aktiv med minsta bredd angiven till 0,001:

I detta exempel fås 35 inre hål istället. Inställningen ger en bättre sammanfogning av TIN-ytor och ger färre resultatobjekt med snabbare modell som följd.

Förbättrat: Vid användning av prioritering av TIN-ytor och redigering av listan över ytor blev det problem med att nya inställningar inte sparades. Detta är nu åtgärdat.

Förbättrat: Beräkning av triangelmodeller har blivi bättre, särskilt i de fall när flera TIN-ytor används som indata.

Flytta vertikalt

Rättat: Nytt resultat blev sparat även om man tryckte på Avbryt efter Förhandsgranskning

Terrängformning

Nytt: Första versionen av terrrängformning är på plats. I denna första version går det att skapa ytor utifrån punkthöjder och lutningar. Du som tidigare har jobbat med höjdsättningsfunktionerna i Novapoint Landskap och Novapoint Terräng kommer känna igen dig. Den stora skillnaden är att en markyta skapas direkt i quadrimodellen när det finns minst tre utsatta punkthöjder.

Räknad linje

Nytt: Möjlighet att skapa räknad linje direkt från objekt i Quadrimodellen. Du skapar en aktivit för räknad linje och klickar på markerat val för att välja vilken linje som ska kopplas till aktiviteten.

Tvärsektionsfönstret

Rättat: Rättat till fel i standardsektionsdjupen för tvärsektionsaktivet.

Import

Förbättrat: Uppdatera DWG-import. Lager från första importtillfället visades i dialogen. Nu visas aktuella lager istället.

Förbättrat: Uppdatera DWG-import. Nya lager som lagt till i ritningen importeras automatiskt

Förbättrat: DWG-import. Valet “Explodera block” är valt som standard.

Export

Rättat: Vid export av räknad linje till LandXML fick vissa radier negativa värden

Uppdateringar i Novapoint Väg

Rättade fel

  • I tidigare versioner så har det skapats lösa objekt i modellen om man har tryckt på Avbryt efter att man har förhandsvisat en modell.
  • Vid utritning av tvärsektioner hade texten för stödlinjen visat samma höjd för alla sektioner som ligger på samma ritningsark (sheet)

Vägmodellens ribbonflikar i NovapointDCM Bas

Förbättrat: Om vägmodellens referenslinje ändras i plan eller profil uppdateras start- och slutsektion automatiskt om valet “Använd hela linjen” är ibockat

Förbättrat: Om vägstandard ändars så får man en varning om man vill skriva över befintlig vägytsbeskrivning.

Sortering av linjer

Det har ny blivit betydligt enklare att hitta rätt linje. Genom en ny dialogruta går det att söka och sortera linjerna.

Linjekonstruktion

Färgkodning vid beräkningsfel

Vid fel på linjeberäkningen får nu aktuellt segmentsnummer en färg enligt följande

  • Ingen färg = Inga problem
  • Röd = Överbestämd
  • Blå = Underbestämd
  • Orange = Ett problem uppstår här

Som tillägg skrivs felet ut i klartext när muspekaren hålls över färgen.

Import LandXML - Linjenamn

Vid import av linje från LandXML döps linjen automatiskt till samma namn som finns angivet i LandXML-filen.

Tool-tip för inspänningar

När muspekaren står över en inspänningstyp visa typen i klartext

Import/Export - Senaste val

Linjekonstruktion kommer nu ihåg senaste använda filformat vid import och export.

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Cross section wizard

Rättat:Ett fel som uppstod vid dubbelspår där spåren inte var parallella har rättats. Felet uppstod då ytorna +-2.1 inte begränsades av linjer och ytorna +-1.5 inte var satta till fria ytor. Det hela ledde till att bredden på tvärsektionen inte tog hänsyn till avståndet mellan spåren i kuvor som inte var parallella.

Rättat: Fel vid beräkning av ytorna +-2.1 vid dubbelspår med separata vertikalgeometrier

Rättat: Dialogen View parameters visas nu återigen korrekt

Linjekonstruktion

Färgkodning vid beräkningsfel

Vid fel på linjeberäkningen får nu aktuellt segmentsnummer en färg enligt följande

  • Ingen färg = Inga problem
  • Röd = Överbestämd
  • Blå = Underbestämd
  • Orange = Ett problem uppstår här

Som tillägg skrivs felet ut i klartext när muspekaren hålls över färgen.

Import LandXML - Linjenamn

Vid import av linje från LandXML döps linjen automatiskt till samma namn som finns angivet i LandXML-filen.

Tool-tip för inspänningar

När muspekaren står över en inspänningstyp visa typen i klartext

Import/Export - Senaste val

Linjekonstruktion kommer nu ihåg senaste använda filformat vid import och export.

Version 19.3X FP1

Uppdateringar Novapoint Buller

Importera bullerpunkter

Med hjälp av en ny konverteringsregel (Noise objects) för dwg-filer är det nu möjligt att importera bullerpunkter så att enbart bullerpunkter skapade i Novapoint Buller importeras och konverteras till bullerobjekt.

Välj visningsstil Noise för att visa punkterna i rätt färg.

Önskar man importera en dwg som är skapad med äldre versioner av Novapoint behöver valfri funktion i Novapoint Buller startas. Sedan räcker det att spara ritningen för att punkterna ska visas korrekt.

Version 19.3x.FP1

Uppdateringar Novapoint Tunnel

Redigera tunnelkomponenter grafiskt

Det går nu att grafisk redigera tunnelns olika delar. Du startar redigeringen genom att först markera referenslinjen och klickar sedan på Edit.

När du klickar på Edit öppnas en ny dialogruta där du kan dra och dela olika tunnelkomponenter sektionsvis. Den nya dialogen ger en mycket bättre översikt än tidigare.

** Exportera tunnelregistreringar och shiftlogs i XML-format Från Shift log-fliken i dialogen för Geology and Rock support går det nu att exportera data i samma XML-format som används i Novapoint 18.

Version 19.3x.FP1

Uppdateringar Novapoint VA

3D-presentation

Utsättningsdata (referenspunkt)

XDATA läggs nu även till för punkten BMI (centrum invändig brunnsbotten). I tidigare verisioner har den endast funnits XDATA på punkten BMC (centrum utvändig brunnsbotten)

Utritning av solider

Mjukare övergångar på solider vid ledningarnas brytpunkter

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

Rättat: Text blev kursiv om man använde AutoCAD 2015

Rättat: Skylttabell - Fel avstånd mellan skyltar som är grupperade

Last modified: 2015/10/13 14:43 by vn_se_heb