Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP2

Släppt: 2015-12-17

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Version 19.3xFP2

NovapointDCM Bas

Generellt

Förbättrat: Hårdare styrning av funktionalitet mellan NovapointDCM Bas och Novapointfunktioner som används i AutoCAD för att förhindra att det skapas lösa objekt. Om ett verktyg används inne på AutoCAD-sidan är det nu inte längre möjligt att klicka på Avbryt inne i NovapointDCM utan enbart Slutför kan väljas. Best practice är att aldrig ha en aktivitet i redigeringsläge i NovapointDCM när man jobbar med samma aktivtet i AutoCAD.

Förändringen slår inte igenom på worket som är hämtade innan 19.30/19.35FP2. Vi rekommenderar därför att du delar och kopplar ifrån ditt workset och därefter hämtar hem ett nytt från QuadriDCM

Förbättrat: Objektkatalogen har uppdaterat. Totalt så har det gjorts närmare 800 justeringar. Nya objekttyper har skapats och då främst inom teknikområde Konstruktion/Konstbyggnad. Många befintliga objekt har även utrustats med att kunna stödja fler geometrityper vilket underlättar konvertering och förädling av objekten, särksilt när man vill skapa ytor och solider. Vidare så har många objekttyper utrustats med attribut för att beskriva material som i sin tur leder till en bättre möjlighet att styra utseendet i modellen.

Förbättrat: När man klickar på “Välj objekt” i Dynamiskt urval för att välja indata, beräkningsunderlag etc, så ändras navigeringsläget automatiskt till markeringspil.

Förbättrat: Tidigare så öppnades alltid ett planfönster med alla objekt i modellen efter att man hämtat uppdateringar från QuadriDCM. Detta är nu ändrat så att inget fönster öppnas efter hämtning.

Nytt/Förbättrat: Genom att hålla ner Shift-knappen när man öppnar en modell eller pärm så öppnas inte de presentationsfönster som var öppna när modellen senast sparades och stängdes. Detta är särskilt användsbart när man jobbar i stora modeller där själva öppningen av presentationsfönster är prestandakrävande.

Nytt: Nu finns det möjlighet att använda Medium vid attributfiltrering. Exempel på Mediumvärden är “På terräng”, “I vatten”, “Under mark”.

Presentation

Nytt: Nu går det att dra in objekt, aktiviter och sammanfattningsaktiviteter från Utforskarfönstret till det aktiva presentationsfönstret för att visa dessa. Om objekten dras in i ett fönster som är skapat med en presentionsaktivitet så kommer inte presentationensaktivitetens urval att uppdateras. Önskar du lägga till objekt till en presentationsaktivitet redigerar du aktiviteten på samma sätt som förr.

Sätt in

Rättat: Punktmoln fungerar återigen som den ska och resultatet visas korrekt.

Markyta och underyta

Förbättrat: Inställningar > Prioritet TIN. Nu finns det möjlighet att markera flera objekt samtidigt när prioriteringsordningen ska justeras. Nya knappar för att flytta objekt överst eller nederst i listan.

Markformning

Nytt: Nu går det att skapa linjer som kan användas som avgränsningslinjer eller som vanliga brytlinjer. Höjderna för linjerna hämtas från valt beräkningsunderlag. För att redigera höjderna växlar man till punktläget och ändrar på samma sätt som för en fri punkthöjd.

Nytt: Punkthöjder har fått två nya funktioner; Bestämma avstånd till nästa punkt samt Sätt in höjd och lutning på samma gång.

Nytt: En första version av snaphjälpmedel finns på plats. Det går att låsa på endpoint (svart fyrkant) och nearest (grön fyrkant).

Egenskapsfönstret

Rättat: Programmet slutade att fungera vid redigering av bilagor till aktiviteter som inte var reserverade. Det är nu åtgärdat.

Novapoint Bas i AutoCAD

Rättat: Funktionen Skapa roterad vy lade till extra tecken ifall användaren angav ett namn på färre än tio tecken. Detta är nu rättat.

Förbättrat: Skapa rutnät lagrar nu inställningarna i en egen ini-fil vilket gör det lättare att ta med dessa inställningar till en nyare version av Novapoint eller vid nyinstallation.

För 19.35 sparas ini-filen på %APPDATA%\Novapoint\19.30\NP_Acad\Sweden\Base\Config\GridLayer.ini

För 19.30 sparas ini-filen på %APPDATA%\Novapoint\19.35\NP_Acad\Sweden\Base\Config\GridLayer.ini

Förbättrat: I Sektion från 3D-ritning går det ny att välja en aktivitet för att få med sig terränghöjder.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Nytt: Linjekonstruktion kan du läsa terräng från rutnät.

Förändrat: Det går inte längre att redigera linjeaktiviteten i NovapointDCM Bas samtidigt som linjen är öppen i Linjekonstruktion.

Förbättrat: Det går nu att radera all vertikaldata. Tidigare var det tvunget att ha minst ett element kvar vid avslut.

Vägribbon i NovapointDCM

Förbättrat: Det går nu att exportera IND- och GEN-filer utan att vägmodellen är reserverad.

Förbättrat: Export av vägmodell till GEN-fil går nu att göra även för vägmodeller som innehåller punkt ”.” i modellnamnet.

Förbättring: Start- och slutsektion visas vid val av linje för at förenkla sektionsangivning om man inte vill använda hela linjens längd.

full-length_nor.jpg

Förbättring: Begränsningen att alla funktioner inte gick att öppna om referenslinjens start- och slutsektion var längre än själva linjen är borttagen.

Tvärsektionsvisaren

Förbättrat: Sektionsnummer har utökats till att stödja tre decimaler, tidigare två decimaler, vilket leder till millimeterprecision för längdmätningen.

cs-millimeter.jpg

Förbättrat: Högerklick på ett jordlager eller terräng ger möjlighet att gå till funktionerna “Dränering” och “Underbyggnad”.

Förbättrat: Tvärsektionsvisarens sidoavståndslinjal har blivit mer exakt.

cs-ruler.jpg

Utritning till AutoCAD

Rättat: Längdprofil utan terräng ska nu gå att hantera

Rättat: Längdprofil med illustrationsobjekt innehållande kommatecken, ”,”, går nu att visa

Rättat: Förbättrat stabilitet på funktionen “Rita flera vägmodeller”.

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Markformning

Nytt: Nu går det att skapa linjer som kan användas som avgränsningslinjer eller som vanliga brytlinjer. Höjderna för linjerna hämtas från valt beräkningsunderlag. För att redigera höjderna växlar man till punktläget och ändrar på samma sätt som för en fri punkthöjd.

Nytt: Punkthöjder har fått två nya funktioner; Bestämma avstånd till nästa punkt samt Sätt in höjd och lutning på samma gång.

Nytt: En första version av snaphjälpmedel finns på plats. Det går att låsa på endpoint (svart fyrkant) och nearest (grön fyrkant).

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Användargränssnitt

Järnvägsmodellen har ni likt vägmodellen flyttat in som ribbonflik i NovapointDCM Bas. Observera att om du skapar en ny järnvägsmodell och bara har valt referenslinje och beräkningsunderlag och därefter klickar på Slutför så kommer Cross section wizard med standardvärden köras i bakgrunden med en beräknad modell som resultat.

Referenslinje

Nytt: Beräkningen för KM-sektionering har flyttat in i ribbonfliken för järnväg i Novapoint Bas. Du behöver alltså inte längre växla över till AutoCAD för att göra denna beräkning. Observera att när man har gjort en KM-berökning så är det denna som kommer att användas i forsättningen och det går inte att växla tillbaka.

Förändrat: Funktionen för att skapa styrlinje för kabelrännor är helt ombyggd för att bli mer generell.

Järnvägsmodellen

Nytt: Det går nu att styra lutningen på understa ballastlagret. Detta styrs manuellt i Avancerad underbyggnad.

Uppdateringar i Novapoint Buller

Beräkning

Det går nu 2-3 gånger snabbare att beräkna bullervärden.

Kända problem och brister

  • Det blir problem med trafikdata om startsektionen är annan sektion än 0
  • Man kan inte beräkna med reflektion för järnvägsbuller

Uppdateringar Novapoint Tunnel

Förbättrat: Visning av LandXML-filer i projekteringsdialogen är nu bättre.

Rättat: Fel vid triangulering av scannerdata som uppstod i vissa modeller.

Rättat: Export av LandXML-filer innehöll några fel

Rättat: Redigerng av reserverad aktiviteter är åtgärdat

Uppdateringar Novapoint VA

Konstruktion

Förbättrat: Utökat kontroll i funktionen “Rensa ledningssträckor för VA-aktivitet”. Kontrollen görs nu även på ledningssträckornas namn.

3D utritning

Nytt: Skapa brunn som solid med ursparingar.

Förbättrat: Skapa ledningar och kabelränna som solider har förbättrats.

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

Förbättrat: Bättre funktionalitet för underskyltar

Rättat: Programmet slutade fungera om dwg-filen innehöll xreffar

Nytt märke: B8 Cykelöverfart.

Förbättrat: F5 - Ny kombination (Två rader: en för text och en för servicesymboler) lagt till i “Infogad platta”.

Förbättrat: H23 - Ny kombination. Möjligt att ha varannan servicesymbol och H-blank med tom utrymme mellan märken med flera än två H-blank. Tips: Använd högerklick på H-Blank för att aktivera Avgruppera för varje H-Blank som du vill ha ett tomt utrymme.

Förbättrat: F34-F37 - Stöd för orange bakgrund.

Förbättrat: F38 - Stöd för orange bakgrund

Förbättrat: Märkesinfo - Ändra Folietyp till Reflextyp

Rättat: Buggfix: F5 - Kombination med märke & servicesymbol på vit bakgrund


Uppdateringar Novapoint Vägmarkering

Rättat: Standardegenskaper saknades för vägmarkering som skapats i Novapoint 18.30 och importerats i NovapointDCM.

Uppdateringar i Novapoint GeoSuite

I NP19.30/NP19.35 FP2 och tillhörande version GeoSuite 15.1.0 har vi ändrat så att användaren kan styra över DetaljeradLagerBeskrivelse. Detta ger man då när man utför tolkningen, eller ändrar i efterhand. T ex döper man då ett lager till ”siltig Leire”. När man då skapar/redigerar laget så lägger man till ett villkor. (Det första villkoret kommer från mallen)

Man kan ändra på tolkade punkters egenskaper via: Tolkning av Egenskaper. Detta hittar man i GeoSuite-menyn
(Man aktiverar GeoSuite-menyn genom att lägga till
-e:”./Extensions/NovapointGeoSuite.Extensions.sxml” för uppstarten av Novapoint 19)

Tolkning av Egenskaper

Last modified: 2016/10/24 13:55 by gs_se_jln