Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x

Släppt: 2015-08-10

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Version 19.3x

NovapointDCM Bas

Generellt

NYHET: Koordinattransformation direkt vid import av filer till quadrimodellen och i WMS-aktiviteter. Transformationen görs med hjälp av Gtrans från Lantmäteriet vilket borgar för en korrekt transformation utifrån svenska förhållanden och normer.

NYHET: Lägg till beskrivning och bifoga filer till alla aktivitetstyper. Bifogade dokument kan redigeras och sparas på nytt utan att filen behöver bytas ut.

NYHET: Varningssymbol visas framför ett skrivskyddat objekt eller aktivitet som har ändrats

Inställningar

Inställningar sparas och återanvänds vid installation av en ny huvudversion av Novapoint. Det betyder att dina inställningar i 19.20/19.25 för fönster, ritningsregler, konverteringsregler osv överförs till Novapoint 19.30/19.35.

Importera filer

NYHET: Inställningar kan ändras under hela importprocessen

NYHET: Import av punkter från DWG - Punktmoln kan skapas från punkter som ligger på samma lager. Största avstånd mellan punkter och antal punkter styr om ett punktmoln ska skapas eller inte

NYHET: Import från DWG - går att filtrera på text för lagerbeskrivning


FÖRBÄTTRAT: Ytor från 3D-face som ligger på samma lager har blivit bättre

FÖRBÄTTRAT: Klasser i LAS-filer läses från filen

FÖRBÄTTRAT: SHP läser attribut från Tekla till z-värden

FÖRBÄTTRAT: LandXML - skapar aktivitet för Räknad linje för varje linje så att det går att styra mot dessa linjer i vägmodellen.

Visa externa QuadriDCM modeller

NyYHET: Du kan nu förhandsvisa objekt från ett annat QuadriDCM-projekt. Gå till Sätt in-fliken och klicka på QuadriDCM

I fliken som visas efter att du har tryckt på ikonen ovan anger du adressen till servern du vill ansluta till. Detta projekt kan ligga på en annan server och i en annan modell än vad du jobbar i. Adressen ska se ut enligt följande:

Är SSL aktiverat på servern skriver du https istället.

När du klickar på Slutför skapas en presentationsaktivitet som kan användas tillsammans med andra presentationer.

Exportera filer

NYHET: Inställningar för noggrannhet på solider, från t ex svep, tillpolyfacemesh vid wxport till DWG

FÖRBÄTTRAT: IFC export - sätt koordinater på exporten

FÖRBÄTTRAT: LandXML-export - Går att lägga till mer övrig information i filen

Urval

FÖRBÄTTRAT: Filtering av attribut har kompletteras med filtrering på objektnamn och om objekten som ska tas med i urvalet är befintliga eller projekterade.

Markyta/Underyta

NYHET: I inställningarna för en markyta eller underyta går det nu att prioritera överlappande TIN-modeller

För objekt med TIN-geometri som överlappar, kan du nu styra så att lägsta,högsta yta eller den yta som har bäst kvalitet används på de ställen där modellerna överlappar varandra. Du kan även själv styra ordningen genom att klicka i rutan Redigera lista/Omprioritera objekt. Det objekt som ligger högst upp i listan kommer få högsta prioritet. Det finns nu även stöd för att behålla objekttyp och metadata på skapade objekt, dvs de nya objekten ärver egenskaparna från indataobjekten.

FIXAT: Diverse felrättningar, bl a för underytor där det inte var möjligt att skapa hål om man både valt indataobjekt och objekt att följa.

Presentation

NYHET: Det går nu att lägga till egna visningshanterare (render handlers) i en visningsstil. Ställ dig på önska plats i trädstrukturen i Presentationsinställningar och klicka på knappen Lägg till

FÖRBÄTTRAT: Visningsstilen “Enkel 3D” har ny rätt visning av ledningar

FÖRBÄTTRAT: I visningsstilen “Teknikområden” har det gjorts en hel del förändringar. Referenslinjer har fått en egen nod i trädstrukturen och flera ytor har fått nya texturer

Mäta avstånd

FÖRBÄTTRAT: Det går nu att använda mätverktygen även i tvärsektions- och längdsektionsfönstren

QuadriDCM EasyAccess
 • Hastigheten för att överföra en 3D-vy till Easy access är fördubblad
 • I Topicsfönstret i Novapoint Bas går det nu att aktivera “gå till läge” för Topics. Klicka på bildikonen för en Topic för att bli inzoomad till rätt ställe .
 • Export av Topics till PDF och BCF (building smart standard: http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/bcf-releases). Exporten använder filterfunktionen så det är lätt att exportera valda delar av flödet.
 • Förbättrad funktionalitet för visning av objektinformation.
 • Fixat: I vissa projekt visade järnvägslinjer på ett felaktigt sätt inne i 3D-vyn i Easy access.
 • Fixat: Begränsningen för TIN-ytor som innehöll ca 500000 3D-faces är nu korrigerad.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägmodellen direkt i Novapoint Bas

Vägmodellen har en längre tid kunnat startas genom att dubbelklicka på en vägmodellsaktivitet. Nu har vi tagit ett steg längre och byggt in den i ribbongränssnittet i NovapointDCM Bas. För den som inte är redo att ta steget in i framtiden finns den gamla vägmodellsdialogen kvar.

Aktivitet

Här väljer man vilken linje som ska vara referenslinje för vägmodellen, start- och slut sektion för vägmodellen och om breddökning och tvärfall ska beräknas. Därefter väljer man en typsektion och ställer in överbyggnadstjocklekar. Slutligen väljer man beräkningsuhnderlag och illustrationsobjekt. När man vill beräkna sin vägmodell görs detta med alternativen i Slutförspanelen


Förhandsgranskning: Beräknar vägmodellen men sparar inte ändringarna
Slutför: Beräknar vägmodellen och mängderna samt sparar ändringarna
Avbryt: Återställer alla ändringar som gjorts sedan man började redigera vägmodellen.

OBS! Om man i efterhand vill ändra vägstandard görs detta via knappen “Inställningar” i Vägstandardpanelen. Det är då viktigt att man samtidigt går in i verktygen Normalsektion och skvening- och breddökning så att även dessa uppdateras/skrivs över.

Modell I Modellfliken för vägmodellen finns alla inställningar du är van att använda för att skapa en så detaljerad vägmodell som möjligt. Ikonerna är nya med bakomliggande dialogrutor är samma som tidigare, så du kommer känna igen dig. Modellfliken är uppbyggd i projekteringsordning och man går från vänster till höger.

Fel och varningar vid beräkning

Eventuella fel och varningar som får vid beräkning av vägmodellen presenteras numer i processinformationsfönstret. Genom att högerklicka på en rad med en varning eller ett fel kan man välja “Gå till Läge” för att snabbt komma till rätt sektion i 2D- eller 3D-fönstret.

Siktanalys

Siktberäkningen görs nu var 10:e meter istället för var 20:e meter.

Utritning AutoCAD

Rita ut flera vägmodeller

Nu går det att rita ut flera vägmodeller på samma gång vilket ökar produktiviteten avsevärt!

Linjekonstruktion

Transformera linjekonstruktion

Det är nu möjligt att transfomera linjeberäkningar inne i linjekonstruktion. Särskilt användbart vid import av linjer från fil.


Övrigt

 • I inställningar för terräng så har vertikaltoleransen ändrats från 0,1 m till 0,01 m.
 • Tvärfallet beräknades fel om vägmodellen startade innan sektion 0. Detta är nu rättat.
 • Profilfönstret i linjekonstruktion byter inte längre till första dwg-fönstret i AutoCAD 2015/2016.
 • Högerklick och “Kopiera till andra sidan” fungerar nu korrekt i vägmodellens dialoger.
Version 19.3X

Updates in Novapoint Railway

Catenary design

This is a new feature in Novapoint Railway and is built upon the existing feature 3D object along line
For more information: Catenary design


Alignment design

Three settings have a new default value (applies to new installations or if registry settings are cleared):
Tools→Options→General: Accept Line-Line calculation is now default ON.
Data→Terrain Setup: Display road models and other alignments and Display subsurface layers is now default ON.Two new features is now available in Alignment design:

3D polyline for cable channel

This is a railway spesific function for generating a 3D polyline for use as reference line for cable channels.

The calculation basis is the current horizontal and vertical geometry in Alignment Design.

Default horizontal offset is the horizontal offset from the reference line. Left or right right side is chosen by using the radio buttons.

Default vertical offset is an offset to be used in addition to the offset computed from the rules.

Max dist. from the chord midpoint to arc is a value for deciding the accuracy of the computed polyline.

In the grid you specify the sections to compute with the different calculations options. The default (if no section specified) is daylight.

Methods

The different methods are (V means method for vertical geometry, H means method for horizontal geometry):

V.Daylight: The height is set to top of sleeper

V.Tunnel: The height is set to top of nearest rail

V. Default: The height is set from the top lowest rail.

H.Offset: This method is used when an extra horizontal offset is needed, for example when passing installations near the track. In the Distance column you specify the extra offset and the Inc/Dec L column specify the length of the transition to/from standard offset to extra offset.

When the OK button is pressed, the 3D polyline is computed and drawn to AutoCAD.


Coordinate transformation

This function allows you to easily convert input coordinates from one coordinate reference system to another.

The function should be mainly used when importing geometry from files, e.g. TIT/NYL, LandXML and so on, and when the coordinates in the input files is in another CRS than the current model.

The work process could be like this:

 1. You open a model with a UTM CRS and want to import an alignment created in NTM
 2. Create an empty alignment task
 3. Start Alignment design and import the alignment from file(s)
 4. Use the function Coordinate transformation form the Tools menu to transform the input data from the actual NTM CRS to the UTM CRS used in the model.
 5. Then use Store to model to save the transformed alignment into the model. It is important to transform BEFORE storing the alignment into the model.

Note: Only the horizontal geometry is transformed.

Uppdateringar i Novapoint Bro

 • Menyvalet “Draw superelevation” fungerar återingen
 • Längdprofilfunktionen slutade fungera i vissa projekt men ska nu vara åtgärdat.
Version 19.3X

Uppdateringar Novapoint Tunnel

 • FIXAT: Ritning för geologi- och bergförstärkning kraschade om systemet inte hittade bakgrundsbilderna.
 • FIXAT: Tvärsnittsritning krascahde i enstaka projekt och gav märkliga påskrifter från andra projekt.
 • FIXAT: Felaktiga färger och värden skrevs ut.
 • FIXAT: I enstaka tvärsnitt blev radievärdet felaktigt i tunneldesigndialogen.
 • FIXAT: I enstaka projekt ritades inte nischerna ut i 3D
 • FIXAT: Bakgrundsbilder ritades inte ut transparent i AutoCAD där det saknades data.
 • FIXAT: Trianguleringsfunktionen fungerade inte som den skulle med olika inställningar för komma och tusentalsavgränsare i operativsystemet
 • FIXAT: När tunneln innehöll många nischer gick det trögt att öppna designdialogen.
 • FIXAT: Bergartsområden markerade som svaghetszoner ritades ut ovanpå andra geologiregistreringar.
 • FIXAT: Utritning av tågkontur fungera nu återigen.
Version 19.3X

Uppdateringar i Novapoint VA

Bas

NYTT: Ny mall som sätter status till “Befintligt” för en VA-modell och dess resultat. Användbart när man vill återskapa befintligt ledningsnät.

RÄTTAT: När pärmen stängdes och en ledningssträcka hade raderats samt att Konstruktionsdialogen hade stängts genom att klicka på Avbryt dök en dialogruta upp som meddelade att VA-modellen fortfarande var aktiv.

Konstruktion

NYTT: Visa hjälplinje för säkerhetsavstånd för brunnar. Högerklicka på en brunn och välj “Buffertzon”. Ställ sedan in önskat avstånd.

NYTT: Visa hjälplinje för avvinkling i brunn. Högerklicka på en brunn och välj “Avvinkling i brunn”. Ange sedan gradintervall och hur långa linjerna ska vara.

NYTT: Visa hjälplinje för förlängning av ledningar. Praktiskt när man vill se en tänk skärningspunkt mellan två ledningar. Högerklicka på en ledning och välj “Förläng ledning”. Ange sedan hur långt ledningarna ska förlängas.

FÖRBÄTTRAT: Konstruktionsprofilen stängs ner automatiskt när man klickar på OK eller OK-Rita ut. Tidigare var man tvungen att stänga profilen innan man kunde avsluta.

RÄTTAT: AutoCAD slutade att fungera om det bara fanns en ledning i projektet som sedan raderades samtidigt som konstruktionsprofilen var öppen.

Version 19.30

Uppdateringar Novapoint Fjärrvärme

Fixat: Korsade befintliga ledningar visas återigen i utritat profilformulär

Version 19.30

Uppdatering Virtual Map

NYHET: Stöd för AutoCAD 2016 (AutoCAD, Civil 3D och Map 3D)

NYHET: Stöd för objekt skapade med AutoCAD Civil 3D 2016

NYHET: Cutting plane för visning av 3D-sektioner

NYHET: Komprimering av vm-filens storlek

NYHET: Möjlighet att återställa meddelanderutor som tidigare valts att inte visas

NYHET: Möjlighet att återställa fönster till standard

FÖRBÄTTRAT: Export av geometri sker nu med absoluta koordinater som standard

FIXAT: Bättre Civil 3D import

FIXAT: Förbättrad IFC import

FIXAT: Block med liten rotation visades på felaktigt sätt

FIXAT: Export av staket var felaktig

FIXAT: Vid sökning av objekt - texturinformation hängde sig programmet

Uppdateringar i Novapoint Geoteknik

Sätt in - Import GeoSuite projekt

Vid inläsning av GeoSuite-projekt till modellen måste man nu klicka på förhandsgranskning för att OK-knappen ska aktiveras.

GeoSuite Extension

Att aktivera

GeoSuite Extension består av verktygen - GOM, Grafisk tolkning och Tolkning av egenskaper. För att aktivera denna panel i användargränssnittet måste man, än så länge, ge en extra parameter i Genvägen under Mål. Se exempel nedan:

Exempel:

Kommandot ska se ut som:

“C:\Program Files\…\19.30\NovapointBase.exe” -e:”./Extensions/NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”

Läs mera om GeoSuite Extension i Novapoint 19.20FP6

Automatiskt sparande av grafisk tolkning från AutoCAD

När man har utfört grafisk tolkning i AutoCAD och sparar uppdateras GeoSuite databas och nu också det aktiva Novapointprojektet.

Den senare förutsätter att AutoCAD-processen startats från Novapoint och att den grafiska tolkningen är kopplad till en befintlig tolkningsaktivitet i Novapoint. (Se release notes för Novapoint 19.20FP6)

Last modified: 2016/10/24 13:52 by gs_se_jln