Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x/20.10 Fp5

Släppt: 2017-10-23

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Förbättrat: Denna uppdatering innehåller generella uppdateringar och förbätringar.

Förbättrat: Ritningsregeln “Default” som är tillgänglig i alla projektioner har uppdaterats med följande:

  • Lagt till textur för Jordlager
  • Lagt till regler för vägmarkering
  • Lagt till regler för markundersökning (GeoSuite)
  • Lagt till regel för buller
  • Lagt till möjligheten att se nivåkurvor för de vanligaste vägytorna. Nivåkurvorna är avstängda som standard men kan aktiveras från Presentationsinställningar.

Utforskare

Nytt: Tryck Shift+Markera en aktivitet och dra in i ett grafikfönster tar bort aktiviteten från aktivt fönster. Förutsätter naturligtvis att aktiviteten finns i aktivt grafikfönster.

Nytt: Högerklicka på en aktivitet i Utforskaren > Check for outdated tasks. Då görs en kontroll om aktiviteten behöver uppdateras för att dess underlag är förändrat. Ett meddelande visas i Processinformation om den behöver uppdateras och vilka företrädare som är förändrade.

Visa

Nytt: Ritningsregeleditor (Drawing rule editor).Ny editor för att skapa ny och redigera befintliga ritningsregler. En utförlig manual på engelska finns här

Modellering

Nytt: Verktyget “Rita objekt”. Detta verktyg är till för att skapa nya objekt direkt inne i Novapoint Bas. Mycket användbart för att skapa ytor utifrån ortofoton eller skapa begränsningspolygoner för markytor, jordlager etc.

IMPORT

Förändrat: Import av fil som redan har importerats.

I tidigare versioner, vid import av en fil som redan hade importeras i en annan aktivitet fick användaren möjlighet att lägga till och importera filen oberoende av den tidigare importen. En ny aktivitet med nya objekt skapades då. Det har uppdagats att det fanns allvarliga fel i den har processen och det skapades lösa objekt, dvs objekt som inte tillhörde en aktivitet. Alternativet med att lägga till har därför plockats bort i denna version.

Alternativ > Fönster

Nytt: Lagt till möjlighet att aktivera/avaktivera askynkron utritning. Det är som standard aktiverad. När asynkron utritning är avaktiverad, fryser programmet medan uppritning utförs. Det kan vara lämpligt om man upplever att Novapoint slutar fungera vid öppning av stora presentationer.

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Rättat: Linjer som hämtats från linjer i AutoCAD lästes in felaktigt om Fillet-funktionen använts

Rättat: Sista vertex kunde ha millimeterfel om funktionen Avancerad 3D polyline offset använts

Rita längdprofil

Förbättrat: Illustrationsobjekt ritas nu ut på lager som är satta att de ska skrivas ut (PLOT) istället för som det var tidigare NONPLOT

Körspårsanalys

Rättat: Endast utritning av schablon gav dålig utritning vid stora överhäng. Uppstår inte vid vanlig användning och utritning längs linje.

Släntytor

Rättat/Förbättrat: Aktivitetskoppling behölls inte alltid om man gjorde ändringar i aktiviteten samtidigt som den var aktiv i AutoCAD.

 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint Bro

Nytt: Det är nu möjligt att rita konstruktioner i 3D som ett solidobjekt. Den nya funktionen startas från menyvalet “3D solid model”

OBS: Denna funktion är inte helt färdigutvecklad. Bland annat är det inte möjligt att rita konstruktioner med lutande avslutningar

 

Uppdateringar i Novapoint Tunnel

Nytt: Det är nu möjligt att rita teoretisk sprängprofil, sula och tvärslag som solid med funktionen “Draw 3D”

OBS: Då denna funktionen skapades togs dessvärre möjligheten att rita ut nischer bort av misstag. Om du behöver denna funktion avråder vi dig att installera FP5

 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Konvertering

Förbättrat: KOF konverteringsfil för ledningsnät vid import till Quadrimodellen

Konstruktion

Rättat: Vid ändring av koppling från böj till brunn sattes inte brunnsdiametern till minsta tillgängliga i VA Konfiguration. istället användes en diameter på 1 mm. Detta är nu åtgärdat.

 
 

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

NYTT: 3D Skylt - Har nu stöd för mer än en stolpe

Förbättrat: Font - stöd för ü, Ü, Ö, och ö

Förbättrat: 75x - Stöd för 723.21 och 723.22

Förbättrat: TSTABLE - stöd flr mer information från 3D skylt

Rättat: TSINFO - Vid några tillfällen stod det bara MTEXT

Rättat: 727.3 Dialogen för symboler förstördes vid scroll på mushjulet

 
 
 
 
Version 20.0x.FP5

New in specific fore Novapoint GeoSuite

To be continued…

 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp5/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:52 by ler